Page 273 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 273

 5.นายทัศนัยเพชรผ้ึง
6. นายเดชาอุปทัมชาติ
7. นายอารักษ์ปัญญาเอกผาติ 8. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์ 9. นายนรวิชญ์อูนากูล 10.นางสาวมัณฑนาศิริสมิะ 11. นางสาวพนมพร ช่ืนชาติ
ความเป็นมา
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
 ตาม TOR ข้อ 3.25 กําหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนาเป็นการประชาสัมพันธ์แนวคิดการดําเนิน โครงการและรับฟังความคิดเห็นโดยการเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้าร่วมให้ความเห็นและ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ซ่ึงตามขอบเขตการดําเนินงานระบุให้จัดการประชุมสัมมนาจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง ที่ปรึกษาฯ จึงขอนําเสนอรายละเอียดการจัดสัมมนาครั้งที่ 1 พร้อมหมายกําหนดการเสนอต่อผู้อํานวยการ สนพ. และคณะพิจารณา
สรุปการประชุม เร่ืองการจัดสัมมนา
ท่ีปรึกษาฯ ได้เสนอรูปแบบการจัดสัมมนา ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดตัวของโครงการ และแจ้งขอบเขตของงาน ในด้าน Big Data ซึ่งจะสร้างความตระหนักให้แก่กลุ่มเป้าหมาย การเชื่อมโยงโครงการกับนโยบายภาครัฐ
ที่ปรึกษาฯ เสนอร่างกําหนดการและกิจกรรมสําหรับการสัมมนาครั้งที่ 1 แก่ ผอ. สนพ. และ คณะกรรมการ โดย ผอ. สนพ. เสนอให้เรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และ คณะกรรมการฯนําเสนอวาระแก่ปลัดกระทวงพลังงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป โดยหัวข้อนําเรียน ประกอบด้วย
1) การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง(MOU) 2) การเชิญวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิทจ่ี ะมาร่วมงาน 3)การประชาสมัพันธ์ที่รวมถึงช่องทางการสอ่ืสารและสื่อมวลชน
4) สถานที่จัดและจํานวนผรู้่วมประชุมประมาณ100ท่าน
5) เน้ือหาเกี่ยวกับโครงการใหร้วมอยู่ในวีดิทัศน์และการเปิดการสัมมนาเช่นการใช้AIและการทํา ระบบข้อมลู ใหญ่ (Big Data)
6) สรปุ วันสัมมนา
ปิดประชมุเวลา10.00น.
  28/10/62 - 2
   271   272   273   274   275