Page 272 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 272

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือ รองรับการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่(BigData)ในการขบัเคลอ่ืนแผนพลังงานของประเทศ ในวันจันทรท์ ี่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ช้ัน 6 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
เตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา ครั้งท่ี 1
ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
3. นางสาวกรกช ภูไพบลู ย์
4. นางเพทาย ภักดีโชติ
5. นางสาวนันธิดา รัชตเวชกุล
6. นางสาวบบุ ผา คุณาไท
7. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
8. นางกนกรรณ สมภพคารนิ ทร์
9. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
10. นายธเนศร์ ศรีมงคล
11. นางสาวตันติมา จงเฮงสกลุ
12. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
13. นายวิเชียร ตันติวิศาล
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร.โชคชัยเล้ียงสุขสันต์ 2. ดร.เทยีนไชยจงพีรเ์พียง
3. รศ.ดร.วัฒนา วิริยสทิ ธาวฒั น์ 4.นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอ่ืสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบรหิ ารงานทั่วไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ที่ปรึกษา
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
  28/10/62 - 1

   270   271   272   273   274