Page 248 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 248

 5. นายนรวิชญ์อูนากูล ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 6. นางสาวมัณฑนาศิริสิมะ เลขานุการโครงการ
ความเป็นมา
เนื่องจากทาง สนพ. จะมีการประชุมคณะทํางานศึกษาของโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และ ออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติฯ ทาง สนพ. และที่ปรึกษาฯ จึงจัดประชุมเพื่อเตรียมการ การสนับสนุนการประชุม พร้อมทั้งปรึกษาการเตรียมการจัดงานสัมมนาคร้ังที่ 1
สรุปการประชุม การเตรียมประชุม
การประชุมเตรียมการได้ทําการเตรียมแบบ และลักษณะของเอกสารของการประชุม จัดระเบียบวาระ การประชุม และการเตรียมเอกสารประชุม
วาระการประชุมโดยเอกสารคําสั่งของผู้อํานวยการ สนพ. มีองค์ประกอบดังนี้
- วาระที่ 1 - เร่ืองที่ประธานแจง้ ให้ทปี่ ระชุมทราบ
- วาระที่ 2 - เรื่องเพ่ือทราบ
2.1 - คําสั่งสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ที่ 225/2562 เร่ืองแต่งต้ังคณะทํางานศึกษา การจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และการจัดทําระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และ การพัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติ ตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทําระบบ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data))
2.2 - ขอบเขต แผนงาน และความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการศึกษาการจัดทํา แผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
2.3 - ขอบเขต แผนงาน และความก้าวหน้าของการดําเนินโครงการการจัดทําระบบข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบ การเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายของ อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทําระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data))
- วาระท่ี3–เรอ่ืงอ่ืนๆ(ถ้าม)ี
  7/10/62 - 2


   246   247   248   249   250