Page 247 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 247

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือ รองรับการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่(BigData)ในการขบัเคลอื่นแผนพลังงานของประเทศ วันจันทร์ท่ี 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 9.30 – 10.30 น.
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
เตรียมความพร้อมการประชุมคณะทํางานศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนา ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงาน ของประเทศไทย และการจัดทําระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และ การพัฒนาระบบการเช่ือมโยงข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือการปฏิบัติตามกฎหมายของ อาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มท่ี 1 การศึกษาการจัดทําระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data))
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตรคํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
3. นางสาวกรกช ภไู่ พบลู ย์
4. สาวบุบผา คุณาไท
5. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
6. นางสาวศุทธินี จริงจิตร
7. นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
8. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
9. นายธเนศร์ ศรีมงคล
10. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร.โชคชัยเล้ียงสุขสนั ต์ 2.นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์ 3.นายเดชาอุปถมัชาติ
4. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอื่สาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
 7/10/62 - 1   245   246   247   248   249