Page 227 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 227

 5.นางสาวพัฒณิศาศรีชุ่มสิน ที่ปรกึษา
6. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ 7. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์
8. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
ความเป็นมา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ
การรายงานค่า Electricity Intensity (EI) ของประเทศเป็นการนําเสนอข้อมูลจากทั้ง สนพ. และ พพ. ซ่ึงที่ผ่านมาตัวเลขการนําเสนอของ 2 หน่วยงานน้ันมีค่าแตกต่างกันเนื่องจากตัวแปรในการคํานวนที่ใช้ต่างกัน จึงใคร่หารือแนวทางแก้ไขเพ่ือหาข้อตกลงในการคํานวนที่ควรจะเป็นในประเด็น ของ ตัวชี้วัด KPI ท่ีกระทรวง พลังงานได้ตั้งมาสําหรับแผนพลังงาน ปี 2563
สรุปเนื้อหาการประชุม ในประเด็นเรื่องค่า EI ต่างกัน
ทางคณะทํางาน สนพ. และ พพ. ได้หารือกันและเห็นว่าค่า EI ควรเป็นตัวเดียวกัน แต่เนื่องจากทาง พพ. ได้เก็บข้อมูลละเอียดกว่าท่ีทําให้หารือกันในรอบนี้ ค่า EI จึงมีความแตกต่างกันตามน้ีได้
ถ่านหิน : ทาง พพ. ได้มีการนับ stock ของถ่านหิน จึงทําให้เลขของ พพ. ไม่ตรงกับทาง สนพ. เพื่อความสะดวกของการวัดค่า EI ทาง พพ. ควรแก้ไปรับค่าการนําเข้าเท่ากับการใช้เพื่อจะได้เลขที่คํานวน ออกมาเป็นแนวเดียวกันกับทาง สนพ.
NGV – ปัจจุบันทาง พพ. ได้ใช้ฐานข้อมูลของ กรมพัฒนาธุรกิจ (ธพ.) ซ่ึงมีความแตกต่างกับหน่วยของ สนพ. ที่ใช้เป็นหน่วย MMscfd จาก บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ที่มีค่าความร้อนรวมกัน จึงอาจจะต้องหารือเพ่ิมเติมในการศึกษาการเก็บข้อมูลของท้ังสองฝ่ังอีกที
LPG – ค่าของ LPG ที่ทาง พพ. ใช้เป็นค่าท่ีมีรายละเอียดจากมิเตอร์ ต่าง ที่ไม่ได้แจ้งว่าใช้ในด้านใด อาจจะมีการใช้ในการผลิตไฟฟ้า ท่ีไม่ได้รวมถึง FEC ที่ทาง สนพ. อาจจะรวมค่า FEC จึงทําให้ข้อมูลไม่ตรงกัน และทางสนพ. ควรไปหารือกับฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องและหารืออีกที
การใช้ไฟฟ้า – ทาง สนพ. กับ ทาง พพ. ไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลตรงกัน เน่ืองจากทาง พพ. ได้ใช้ข้อมูลจาก ฐานข้อมูลของกองทัพเรือสัตหีบ ซึ่งอาจจะมีเรื่องการใช้ค่าแปลง (Conversion Rate) ที่ทางฐานเก็บข้อมูล ไม่ได้เผยแพร่ และ สนพ. ใช้ฐานข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ท้ังสองฝ่ายได้หารือกัน และจะใช้ฐานข้อมูลที่ได้วัดจากมิเตอร์ของ EGAT
ข้อมูลของ สนพ. ที่ได้แสดงภาพรวมไฟฟ้า (electric consumption for the whole country) table 70 กับ table 66 ที่เกี่ยวกับข้อมูลการใช้ไฟฟ้า กับฐานข้อมูล EPPOECS ไม่ตรงกับข้อมูลตามข้างต้น ทาง สนพ. ควรตรวจสอบ
มติที่ประชุม สนพ. และ พพ. ตรวจสอบข้อมลู การไฟฟ้า และนําหารือร่วมกันอีกคร้ัง ปิดประชมุเวลา15.30น.
 9/9/62 - 2
   225   226   227   228   229