Page 226 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 226

 บันทกึการประชุม โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนยส์ ารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมลู ขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น.
ห้องประชุม 4 ชั้น 6 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
สรุปประชุมหารือกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่องข้อมูลพลังงานและ KPI-EIปี2563
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักงานนโยลายและแผนพลังงาน
1. นางสุพิตรคํากลัด
2. นางสาวสุกัลยาตรีวิทยานุรักษ์ 3. นางสาวกรกชภไู่พบูลย์
4. นางเพทายภักดีโชติ
5. นางสาววชิราภรณ์จตุรวิธวงศ์
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1. นางสุทิศา สงวนตระกลู
2. นางพัชรีบังเจรญิ
3. นางสาวอรอนงค์ ผ่องแผ้ว 4. นางสาวภัสรินทร์ เพรชชําลิ 5. นางสาวสายพิน เพรชแก้ว 6. นางสาวลักขณา แย้มเพง็ 7. นายแสนสุข สุวรรณสม
ท่ีปรึกษาโครงการ
1.ดร.เทียนไชยจงพรี์เพียง 2.นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์ 3.นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย 4.นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอ่ืสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เจ้าพนักงานสถิติชํานาญงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงงานปฏบิ ัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงงานปฏบิ ัติการ
ท่ีปรกึษา/บุคลากรทม่ีีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรทม่ีีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรทม่ีีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
 9/9/62 - 1   224   225   226   227   228