Page 170 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 170

 7. กรมธุรกิจพลังงาน ช่ือข้อมูล
Material Intake
Production of Petroleum Products Consumption of Petroleum Products Supply Sales of Petroleum Products Purchase of Petroleum Products
Import of Petroleum Products from MOC Import of Petrochem Products from MOC Import of Crude Oil
Import of Natural Gas
Export of Petroleum Products / Crude Oil Stock and Legal Reserve
Refining Capacity การใช้น้ํามันเช้ือเพลิงรายวัน แยกชนิดนํา้ มัน
ปริมาณการจําหน่ายน้ํามัน รายจังหวัด
แหล่งที่มาของข้อมูล
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email
Email ระบบฐานข้อมูลกรม ธุรกิจพลังงาน ระบบฐานข้อมูลกรม ธุรกิจพลังงาน ระบบฐานข้อมูล กรม ธุรกิจพลังงาน
ระยะท่ี 1
Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel Excel
Excel
ระยะท่ี 2
คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API
คงเดิม/API คงเดิม/API
คงเดิม/API คงเดิม/API
ระยะที่ 3
API API API API API API API API API API API API API
API API
API API
                                        ปริมาณการจําหน่ายน้ํามันรายจังหวัด
เศรษฐกิจ
ปริมาณการจําหน่ายน้ํามันรายสถานีแบบRealtime ขอขอ้มูลเพ่ิม N/A ราคาจําหนา่ยนํา้มันเช้ือเพลิงรายสาขา ระบบฐานข้อมูล กรม Excel
รายสาขา
Excel
     ธุรกิจพลังงาน
 ข้อมูลปริมาณสํารองน้ํามันเชื้อเพลิงทุกชนิดในคลังสํารอง
  ระบบฐานข้อมูลสถานที่ เก็บและปริมาณน้ํามัน เชื้อเพลิงสํารองของ ประเทศ
  Excel
  คงเดิม/API
  API
 ฆ-14   168   169   170   171   172