Page 169 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 169

 5. สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
• กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ช่ือข้อมูล
แผนปฏิบัติราชการของ สนพ. แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน โครงการเร่งด่วน (Policy Quick Start)
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ข้อเสนองบลงทุนประจําปีของรัฐวิสาหกจิ
รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและการเบิกจา่ ย ลงทุน
การปรับปรุงงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบอาเซยี น
แหล่งท่ีมาของข้อมูล
สํานัก/ศูนย์/กอง สํานัก/ศูนย์/กอง สํานัก/ศูนย์/กอง
สํานัก/ศูนย์/กอง สํานัก/ศูนย์/กอง สํานักงานเลขานุการกรม สํานัก/ศูนย์/กอง
กฟผ./กฟผ. อินเตอร์/ DCAP/ PTT
กฟผ./กฟผ. อินเตอร์/ DCAP/ PTT
กฟผ./กฟผ. อินเตอร์/ DCAP/ PTT
การประชุม SOME/AMEM
ระยะที่ 1
word/Excel word/Excel word/power point word/Excel Excel
Excel
Excel word/Excel/ hard copy hard copy
Excel/hard copy
power point
ระยะท่ี 1
ระยะที่ 2
คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API
คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API
คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API
ระยะที่ 2
คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API
คงเดิม/API คงเดิม/API
ระยะท่ี 3
API API API
API API API API API
API API API
ระยะท่ี 3
API API API API API API API API
API API
                                 6. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ช่ือข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล
     ตารางบัญชีพลังงานของประเทศไทยรายปี Internet Excel ตารางบัญชีพลังงานของประเทศไทยรายเดือน Internet Excel สัดส่วนการใช้พลังงานรายสาขาเศรษฐกิจ Internet Excel
        สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนตามแผน AEDP ศักยภาพพลังงานทดแทน
ราคาพลังงานทดแทน ผลประหยัดของมาตรการอนุรักษพ์ลังงานตามแผนEEP การใช้พลังงานของอุปกรณ์หลักในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละ ชนิด (SEC)
การใช้พลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม ข้อมูลจากโครงการระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ ขับเคล่ือนแผน EEP และ AEDP
ขอขอ้มูลเพิ่ม ขอขอ้มูลเพ่ิม ขอขอ้มูลเพ่ิม ขอขอ้มูลเพ่ิม ขอขอ้มูลเพ่ิม
ขอขอ้มูลเพิ่ม ขอขอ้มูลเพิ่ม
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A
                  ฆ-13

   167   168   169   170   171