Page 166 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 166

 2. กลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
   ชื่อข้อมูล
แหล่งท่ีมาของข้อมูล
ระยะที่ 1
ระยะท่ี 2
ระยะท่ี 3
 ฐานข้อมูลงานวิจยั (มีคําค้นหาจํากัด ไดแ้ ก่ ชื่อเรื่อง ผู้แต่งหน่วยงานคําค้นบทคัดยอ่ เอกสารฉบับเต็มและไม่ได้แบ่ง ประเภทว่าเป็นงานวิจยั ด้านพลังงาน)
  วช. สกสว.
  database (web based) -Digital Research Informatio n Center -Research Gateway
  คงเดิม/API
 API
  ข้อมูลงานวิจยั ด้านพลังงานจากรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน เช่น ปตท. กฟผ. กฟภ. กฟน. เป็นต้น รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านพลังงานและนวัตกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง แนวโน้มนวัตกรรมและทิศทางการวิจยั ด้านพลังงาน แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน
Hardcopy
Hardcopy Hardcopy Hardcopy
คงเดิม/API
คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API
API
API API API
          ฆ-10
   164   165   166   167   168