Page 164 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 164

 ตารางชุดข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในระยะท่ี 1 ถึง 3 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กองนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
1. กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน ชื่อข้อมูล
ข้อมูลโครงการ และผลการประหยัดพลงั งานจากการดําเนินโครงการใน ภาคเศรษฐกิจหลัก (อ้างอิงตามแผน EEP)
แหล่งที่มาของข้อมูล
ระยะที่ 1
MS Word, MS Excel
ระยะท่ี 2
คงเดิม/API
ระยะที่ 3
API
   ข้อมูลการใช้พลังงานในภาคเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม ภาค อาคารธุรกจิและอาคารภาครัฐภาคที่อยู่อาศัยและภาคขนส่ง
  - พพ. สนพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. สนข. สศอ.
  MS Excel
  คงเดิม/API
 API
   - ภาคอุตสาหกรรม
 - ส.กทอ. พพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. สศอ. กรอ. สํานักงาน กกพ. ปตท.
  - ภาคอาคารธุรกิจและอาคารภาครัฐ
 - ส.กทอ. พพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. สศอ. ยผ. สํานักงาน กกพ. ปตท.
   - ภาคที่อยู่อาศัย
- ส.กทอ. พพ. สนพ. กฟผ. กฟภ. กฟน. ยผ. ปตท.
   - ภาคขนส่ง
- ส.กทอ. พพ. สนข. ส.อ.ท. ขบ. สศอ. ปตท. ธพ. กรม สรรพสามิต (Eco- sticker)
   ข้อมูล/ฐานข้อมูลโครงการวจิัยด้านอนุรกั ษ์พลังงาน
 - พพ. สนพ. สกว. วช. สวทช.
 Web based, MS Excel
 คงเดิม/API
 API
      ข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging station) - จํานวนสถานีชาร์จ
- ข้อมูลการขายไฟจากสถานีชาร์จแต่ละแห่ง
- สํานกั งาน กกพ. แอพ Pumpcharge กฟผ. กฟภ. กฟน.
Web based, MS Excel
คงเดิม/API
API
         ข้อมูลจํานวนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย
- ขบ.
MS Excel
คงเดิม/API
API
   ฆ-8   162   163   164   165   166