Page 1374 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1374

  09.00 – 09.30 น. 09.30 – 09.45 น.
09.45 – 09.50 น. 09.50 – 10.40 น.
10.40 – 11.30 น. 11.30 – 11.45 น. 11.45 – 12.15 น.
ลงทะเบยี น ณ จุดคัดกรอง ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ check in ผ่าน Application ไทยชนะ และติดสติกเกอร์เข้าร่วมงาน
• พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
• ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกล่าวรายงาน ความเป็นมา และความสําคัญในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) สําหรับ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
• ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมและกล่าวเปิดงาน ถ่ายภาพร่วมกัน (เว้นระยะห่าง Social Distancing)
บรรยายหัวข้อ “แนวคิดพื้นฐานของการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลขององค์กร และ กรณีศึกษาของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ”
โดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
บรรยายหัวข้อ “สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และร่างธรรมาภิบาลข้อมูลของ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และโครงสร้างการกํากับดูแล”
โดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
บรรยายหัวข้อ “กรณีศึกษาการจัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลของธนาคารแห่ง ประเทศไทย”
โดย ศ.ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์
บรรยายและปฏิบัติ
หัวข้อ“การรวบรวมข้อมลู การใช้งานข้อมูลและการจัดทําคลังข้อมลู อภิ พันธุ์”
โดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
(ร่าง)
กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดําเนินงานภายใตธ้รรมาภิบาลข้อมูล(DataGovernance) สําหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
วันศุกร์ท่ี 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง Coliseum ช้ัน 6 โรงแรม แบงค็อก มิดทาวน์ โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร
ญ-2


   1372   1373   1374   1375   1376