Page 1373 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1373

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการดําเนินงานภายใตธ้รรมาภิบาลข้อมูล(DataGovernance)
โครงการศึกษาการจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพฒั นาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคลื่อนแผนพลงังานของประเทศ
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
วิทยากร:
ศ.ดร.วันประชา เชาวลิตวงศ์
ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายบรหิ ารข้อมลู และData Analytics ธนาคารแหง่ ประเทศไทย
รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห์
วิจัยพัฒนา ด้าน Data Privacy, Information System, Database System ผู้เข้าร่วมการอบรม รวม 55 คน
ญ-1

   1371   1372   1373   1374   1375