Page 1323 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1323

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันคนไทยใช้สื่อสังคมออนไลน์และบริการทางอินเทอร์เน็ตต่างๆ เป็นอันดับต้นๆ ของโลก
ส่งผลให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมากอย่างเป็นสัดส่วนกัน แม้รัฐบาลจะได้พยายามผลักดันให้มี การตรากฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว แต่ความตระหนักรู้ความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทยยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย การตระหนักถึงอันตรายหรือความ เสียหายที่อาจจะเกิดจากการที่ข้อมูลถูกนําไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือโดยมิชอบ
ที่จริงแล้วการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีพัฒนาการมากมายทั้งในกฎหมาย ต่างประเทศและข้อตกลงระหว่างประเทศ ตัวอย่างของหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สําคัญ เช่น การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน, แนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD), ข้อตกลงของรัฐสภาแห่งยุโรป, ข้อบังคับสหภาพยุโรป, แนวทางของ สหประชาชาติ, แนวทางตามกรอบความร่วมมือของ APEC, แนวทางของอาเซียน และ TPP แต่เนื่องจาก ความแตกต่างที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ ทําให้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในที่หนึ่งส่งผลกระทบในที่อื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะเมื่อสหภาพยุโรปกําหนดว่าไม่ให้เข้าถึงหรือส่งข้อมูล ส่วนบุคคลไปยังประเทศที่ไม่มีการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่เพียงพอ
ประเทศไทยเล็งเห็นความสําคัญเพื่อยกระดับการจัดเก็บ รวบรวม การนําไปใช้ เปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ และภาคธุรกิจให้ทัดเทียมต่างประเทศ จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนั้น ทุกหน่วยงานของรัฐจึงจําเป็นต้องดําเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โดยที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านพลังงาน จากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ ดังนั้น สนพ. จึงมีข้อมูล ด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง
1


   1321   1322   1323   1324   1325