Page 1266 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1266

ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ การนําเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน
จากผลการศึกษาแผนพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ พบว่า การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะ อาชีพใหม่ เพื่อตอบสนองลักษณะงานที่เปลี่ยนไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มีความจําเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะที่แตกต่างไปจากงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เคย ดําเนินงานมาก่อนหน้านี้ ยกตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) นักวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analyst) นักกลยุทธ์ข้อมูล (Data Strategy) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้โครงสร้างองค์กรสําหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ดังนั้นการพัฒนาความสามารถของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างมี ประสิทธิผลนั้น จึงจําเป็นต้องมีการจัดจ้างที่ปรึกษาภายนอก (Outsource) ในตําแหน่งที่ไม่สามารถจัดหา ในระยะเวลาอันสั้นที่เข้าทํางานร่วมกับคณะทํางานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ภายใต้งานพัฒนา บุคลากรการเตรียมความพร้อมสําหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติต่อไป
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดหา คัดสรรบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการดําเนินงานภายใต้
ศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) เพื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาทักษะ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายใน สนพ.
ในการรองรับการดําเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคต
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) มีความประสงค์ที่จะดําเนินการจัดหาบุคลากร
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ ที่ปรึกษาภายนอก (Outsource) เพื่อทํางานร่วมกับบุคลากรภายใน สนพ. ในการขับเคลื่อนและสนับสนุน ยุทธศาสตร์การดําเนินงานภายใต้ศูนย์ฯ โดยกําหนดภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน (Job Description) คุณสมบัติเฉพาะ (Job Specification) และทักษะที่จําเป็น (Skill) ในตําแหน่งงานที่สําคัญ ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Strategy ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Science ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Standard และตําแหน่งอื่น ๆ ที่มีความจําเป็น โดยแสดง แผนดําเนินงานตาม Gantt Chart ดังน้ี
2   1264   1265   1266   1267   1268