Page 1240 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1240

9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 64 สิ้นสุด ก.ย. 65
 ใหม่  ต่อเนื่อง 11. ผลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา (หากมี)
ปีงบประมาณ เงินที่ได้รับจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท)
2561 - - 2562 - - 2563 - -
12. วงเงินโครงการ 27,722,000.00 บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
               4   1238   1239   1240   1241   1242