Page 1238 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1238

4. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อออกแบบและสร้างความพร้อมให้กับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในงานด้าน Data Analytics
เพื่อใช้ในงานการสร้างแบบจําลองทํานายสถานการณ์พลังงาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
แผนงานการสร้างความสามารถในการทํางาน Data Analytics ซ่ึงรวมถึงการสร้างแบบจําลองทํานาย
สถานการณ์สําหรับผู้บริหารและพนักงานประจํา และสร้างเครื่องมือวางแผนในการกําหนดนโยบาย ดําเนินการออกแบบ Data Analytics Architecture และกําหนดความต้องการด้าน Software
Tools สําหรับ Production และ Non-Production Environment ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ดําเนินการจัดซื้อสิทธิการใช้ชุดโปรแกรมสําหรับการทํางาน Data Analytics เช่น RapidMiner Knime หรือ Orange เพื่อใช้ในการทํา Data Analytics ที่รวมถึงการสร้างแบบจําลองในการวิเคราะห์เชิงลึก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรองรับการขยายงานด้านการรับข้อมูลในอนาคต รวมถึงทดสอบการทํางาน ของระบบ รวมถึงมีการฝึกอบรม บํารุงรักษา และสนับสนุนการใช้งานโปรแกรม เพื่อรองรับการงาน ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานในการสร้างแบบจําลองและเป็นเครื่องมือช่วยการตัดสินใจออกนโยบาย
ของศูนย์ฯ
ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System Software) ที่จําเป็นสําหรับโปรแกรม Data Analytics
แบบ Professional รวมทั้งโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องบน Environment ที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้ ทั้ง Production และ Non-Production โดยกําหนดหรือตั้งค่าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมจัดทํา คู่มือการติดตั้งใช้งานโปรแกรม
ทดสอบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (System Software) ที่จําเป็นสําหรับโปรแกรม Data Analytics รวมทั้งโปรแกรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องบน Environment ที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้ ทั้ง Production และ Non-Production โดยกําหนดหรือตั้งค่าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมจัดทําคู่มือการติดตั้งใช้งานโปรแกรม
พัฒนาและจัดทําโปรแกรมหรือบริการ (Service) สําหรับการสร้าง Self-Service Data Analytics ทดสอบ Function การทํางานของระบบให้สามารถทํางานได้ตามที่ออกแบบและต้องทํางานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ พร้อมจัดทําเอกสารรายงานสรุปการทดสอบ Function การทํางาน และนําเสนอระบบที่ติดตั้ง ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องโดยแสดงให้เห็น Function การทํางานต่าง ๆ
ดําเนินการปรับแต่งค่าต่าง ๆ ของระบบ เพื่อให้มีการรักษาประสิทธิภาพ และมีการให้คําแนะนํา ในการสํารอง (Backup) และฟื้นฟู (Restore) ข้อมูลและชุดโปรแกรม ให้กับผู้ดูแลระบบ และดําเนินการ ฝึกอบรมบุคลากรในศูนย์ฯ ในด้านการติดตั้ง (Implement) ระบบ เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาระบบ ได้ตามความต้องการทางธุรกิจ ได้แก่ การสร้างแบบจําลองทํานายสถานการณ์ เป็นต้น
2


   1236   1237   1238   1239   1240