Page 1210 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1210

2) เพื่อออกแบบและพัฒนาการเข้าถึงข้อมูล ในการนําข้อมูลไปใช้และการเผยแพร่ข้อมูล สําหรับการ บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ใน ในระบบ Energy Data Management System เพื่อสนับสนุนการจัดการ ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
แผนงานออกแบบและพัฒนาการรับข้อมูลจากหลายแหล่ง ตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของ ข้อมูลนําข้อมูลมาเชื่อมต่อกัน (Data Integration) ในระบบ Energy Data Management System
เพื่อสนับสนุนการรับตรวจคุณภาพและเชื่อมข้อมูลขนาดใหญ่ และการจัดระเบียบข้อมูลก่อนที่จะ นําไปใช้ในการสร้างบัญชีและจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงความสัมพันธ์ (Relational Database Management System) และ ระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data System) จึงมี ความจําเป็นในการจัดหาระบบงานที่รวมถึงเครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์การทํางาน ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมและ ซอฟต์แวร์ที่จําเป็น ตามโครงสร้างสถาปัตยกรรมในการบริหารจัดการ Energy Data Management System เพื่อรองรับข้อมูลแบบมีโครงสร้าง (Structured Data) กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Data) และไร้โครงสร้าง (Unstructured Data) ทางศูนย์ฯ จึงมีความจําเป็นต้องจัดหาระบบงาน โดยมีขอบเขตงาน ดังนี้
• จัดหาและพัฒนาระบบงาน (Hardware/Software) Data Integration and Data Staging เพื่อสนับสนุนการทํางานด้านข้อมูลโดยให้สอดคล้อง data work flow
• วิเคราะห์และพัฒนาระบบงานที่ช่วยสนับสนุนการจัดระเบียบข้อมูล (Extract Transform Load ETL) ที่ต้องรองรับข้อมูลพลังงานทั้งหมดที่เข้ามาที่ศูนย์ฯ พร้อมทั้งออกแบบการเชื่อมกับระบบ ข้อมูลและฐานข้อมูล
แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม
แต่งต้ังคณะทํางานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหวา่ งคณะทํางานกําหนดเปา้ หมายดําเนินการ รวมถึงสิ่งส่งมอบ
ดําเนินการร่าง TOR และจัดจ้างผู้รับจ้าง
ปี 2563
ปี 2564
         ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
                     แผนงานการการรวมศูนย์ข้อมูลที่มีความหลากหลาย และกระจัดกระจาย (Data Virtualization) ในระบบ Energy Data Management System
    2
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
   1208   1209   1210   1211   1212