Page 1209 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1209

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบ Energy Data Management System แบบรวมศูนย์ แผนงานออกแบบพัฒนาการรับข้อมูลจากหลายแหล่ง ตรวจปรับปรุงคุณภาพข้อมูล มาเชื่อมต่อกัน (Data Integration)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการและการดูแลข้อมูลแบบรวมศูนย์เป็นการสร้างศักยภาพให้องค์กร โดยเฉพาะศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) การรวมศูนย์ข้อมูลเป็นการสร้างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพียงแหล่งเดียว (Single Source of Ground Truth) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน Data-Driven Organization และสามารถ ช่วยสร้างมาตรฐานของข้อมูลซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่หลายๆ องค์กรเผชิญอยู่ เช่น สภาพของแหล่งข้อมูล ปัจจุบันมีปัญหาไม่สมบูรณ์ มีจัดเก็บข้อมูลซ้ําซ้อน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ ทนี่ ําไปใช้ต่อยาก ไม่มีมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลยังกระจัดกระจาย
การสร้างระบบ Energy Data Management System เป็นการวางสถาปัตยกรรมเชิงโครงสร้าง ของข้อมูลซึ่งจะรวมถึงการออกแบบและการสร้างรากฐานในการบริหารจัดการข้อมูลโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาบริหารข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวข้างต้น และระบบนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มกลางสําหรับวงจรชีวิต ข้อมูล ตั้งแต่การเก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ตรวจและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล นําข้อมูลมาเชื่อมต่อกัน จัดระเบียบการเก็บข้อมูล การเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้ การนําข้อมูลไปใช้ และการแบ่งปันข้อมูล องค์กรภาครัฐ ส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในด้านบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่ง ดังนั้น ต้องมกีารออกแบบกําหนดแผนการสร้างระบบรวมศูนย์ข้อมูล
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาการรับข้อมูล รวมถึงการเก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ตรวจและปรับปรุง
คุณภาพของข้อมูล นําข้อมูลมาเชื่อมต่อกัน ในระบบ Energy Data Management System เพื่อสนับสนุน การจัดการข้อมลูเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
1


   1207   1208   1209   1210   1211