Page 1176 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1176

 (E)xisting/ (G)ap
  ฐานข้อมูล
 ความละเอียด เชิงเวลา
  ความละเอียด เชิงพื้นที่
  ตารางข้อมูล
  ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ
 E PetroleumDB E PetroleumDB E PetroleumDB E PetroleumDB E PetroleumDB E PetroleumDB E PetroleumDB E PetroleumDB E PetroleumDB E PetroleumDB E PetroleumDB E PetroleumDB E PetroleumDB E PetroleumDB G PetroleumDBN G PetroleumDBN G PetroleumDBN G PetroleumDB
รายวัน รายเดอื น ไม่เปลี่ยนแปลง รายวัน
รายวัน
รายวัน
รายวัน
รายวัน
รายวัน
รายวัน รายสัปดาห์ รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น เมื่อมีข้อมูล เมื่อมีข้อมูล เมื่อมีข้อมูล เม่ือมีข้อมูล
ผู้ค้า
Sector
-
จังหวดั
-
ผู้ค้า
ผู้ค้า
-
-
-
ประเทศ
บริษทั
จังหวดั
จังหวดั ตามแหล่งข้อมูล ตามแหล่งข้อมูล ตามแหล่งข้อมูล ตามแหล่งข้อมูล
PetroRetailSale PetroRetail PetroSector PetroRetailSupply PetroSporePrice PetroWholeSalePrice PetroRetailPrice PetroPriceStructure PetroLPGPrice PetroNGVPrice PetroMarketPrice PetroPolution PetroGDP PetroPopulation PetroResearch PetroLaw PetroExpert PetroVendorLicense
ปริมาณการขายรวมรายวันรายจังหวดั รายชนดิเช้ือเพลงฯลฯ Fuel Oil
ประเภทอุตสาหกรรม
ปริมาณ Supply Sale
S'pore price
Whole sale price
Retail price
Price Structure
LPG price
NGV price
ราคาต่างประเทศ มลภาวะจากการใช้และการผลิต
GDP, QGDP รวม GPP, รายจงั หวัด จํานวนประชากร รวม รายจงั หวดั ข้อมูลการวิจัยและความรู้
ข้อมูลมติ ผลการประชุม ข้อมูลผู้เชียวชาญด้านผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ข้อมูลผู้ประกอบการ
                                                      ตารางท่ี 4 ใช้การแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับตารางที่ 1 โดยเทียบเคียงกับตารางที่ 5.1.4 ในบทที่ 5 และ ข้อมูลจากตารางที่ 2 ในภาคผนวก ข ช-30

   1174   1175   1176   1177   1178