Page 1175 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1175

 ตารางที่ 4 แสดงรายการข้อมูลในฐานข้อมูล PetroleumDB และ PetroleumDBN
 (E)xisting/ (G)ap
  ฐานข้อมูล
 ความละเอียด เชิงเวลา
  ความละเอียด เชิงพื้นที่
 ตารางข้อมูล
 ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ
 G
  PetroleumDB
 เมื่อมีข้อมูล
  คลัง, จังหวัด, ท่าเรือ
  PetroOilDepot
  ขนาดของถังเก็บน้ํามัน รวมแยกรายจังหวัด รายคลัง รายท่าเรือ
 G   PetroleumDB E   PetroleumDB G   PetroleumDB E PetroleumDB E PetroleumDB
เมื่อมีข้อมูล รายเดอื น รายวัน รายเดอื น รายเดอื น
บริษทั , จงั หวดั บริษทั
คลัง, ผู้ค้า บริษทั โรงไฟฟ้า
PetroOilTruck PetroPurchase PetroReserve PetroStock PetroConsumption
ช-29
จํานวนรถ/เรือ/รถไฟ แยกตามจังหวัด ผู้ค้า ปริมาณการจัดซอื้ ปริมาณสํารองตามกฎหมาย
ปริมาณ Business Stock
ปริมาณการใชเ้ พื่อผลิตไฟฟ้า รวม Material Intake
 E
  PetroleumDB
 เมื่อมีข้อมูล
  รายโรงกลั่น,โรง แยกก๊าซ
  PetroShutdownPlan
  Shutdown Plan
  E
  PetroleumDB
 รายเดอื น
  โรงกลั่น, โรง แยกก๊าซ
  PetroProduction
  ปริมาณการผลิตและมูลค่า รวม ธพ พลังงานทหาร
  E
  PetroleumDB
 รายเดอื น
  ผู้นําเข้า, ประเทศ
  PetroImport
  ปริมาณนําเข้า รวมมูลค่า
  E
  PetroleumDB
 รายเดอื น
  ผู้ส่งออก, ประเทศ
  PetroExport
  ปริมาณส่งออก รวมราคา
   G
 PetroleumDB
  รายเดอื น
  สถานบริการ, โรงบรรจ,ุ จังหวดั
  PetroRetailStation
 ข้อมูลสถานีบริการน้ํามัน LPG และ NGV
 


   1173   1174   1175   1176   1177