Page 1119 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1119

   ชื่อเอกสาร
  รหัสเอกสาร
  ประกาศใช้
    ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
การรวบรวมข้อมูล
GL-COL-001
........... 2564 1 หน้า 3
   แนวปฏิบัติ (Guideline)
ฉบับที่
    6.2 ผู้บริหารข้อมูลทําการวิเคราะห์ตรวจสอบโดยอาศัยข้อมูลอภิพันธุ์(Metadata)ว่าข้อมูล ที่มีความต้องการมากขึ้น มีอยู่แล้วหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการความคุ้มค่าของการ นําเข้าข้อมูล
6.3 หากข้อมูลที่มีความต้องการไม่ได้มีการจัดเก็บไว้ภายในศูนย์ฯให้ผู้บริหารข้อมูลทําการรวบรวมคําขอ ซึ่งประกอบไปด้วยจุดประสงค์ แง่มุมด้านความพร้อม อุปสรรค ขอบเขต และฐานมูลเหตุที่จะใช้ ในการขอ เพื่อเสนอต่อคณะที่ปรึกษาด้านข้อมูล โดยไม่ให้เสนอล่าช้ากว่ารอบไตรมาส นับจาก วันที่ได้รับการร้องขอท่ีสมบูรณ์
6.4 หากได้รับอนุมัติจากคณะที่ปรึกษาด้านข้อมูลในการดําเนินการให้คณะผู้บริหารข้อมูลทําความเข้าใจ และจัดทําข้อตกลงการรวบรวมข้อมูลตามฐานมูลเหตุกับแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการ และพิจารณา วัตถุประสงค์ เตรียมความพร้อม ขอบเขต การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล รวมถึงการแก้ไขหากจําเป็น
6.5 เมื่อข้อตกลงมีผลทางกฎหมาย(หรือกฎเกณฑ์อื่นๆ)ให้ผู้บริหารข้อมูลดําเนินการนําข้อมูลเข้าสู่ คลังข้อมูลของศูนย์ฯ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลก่อนทุกครั้ง โดยข้อมูลต้องเป็นไปตาม คุณภาพข้ันต่ําที่ได้กําหนดไว้ตามมาตรฐานคุณภาพข้อมูลขั้นต่ําของศูนย์ฯ รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูล อภิพันธุ์ภายในศูนย์ฯ
6.6 ทําการวัดและประเมินผลกระบวนการรวบรวมข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพของกระบวนการในรายปีต่อไป
3
   1117   1118   1119   1120   1121