Page 1118 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1118

   ชื่อเอกสาร
  รหัสเอกสาร
  ประกาศใช้
    ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
การรวบรวมข้อมูล
GL-COL-001
........... 2564 1 หน้า 2
   แนวปฏิบัติ (Guideline)
ฉบับท่ี
    3.7 “ความครบถ้วน | Completeness” หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องน้ันมีพร้อมเมื่อต้องการ
3.8 “การเก็บรวบรวม | Acquisition” หมายถึงการกระทําเพื่อเก็บ ให้ได้มา หรือการได้ข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.9 “การให้ความยินยอม | Consent” หมายถึงข้อตกลงที่ได้รับแจ้งจากบุคคลหรือนิติบุคคล
เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ๆ หรือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ
ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร โดยความยินยอมจากบุคคลนั้นอาจเป็นได้ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
3.10 ผู้บริหารข้อมูล (Data Management Administrator) คือส่วนงานภายในศูนย์ฯ ที่ทําการ
บริหารจัดการชุดของข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของการกํากับดูแลข้อมูล
4.0 เอกสารอ้างอิง
4.1 นโยบายธรรมาภิบาลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
4.2 คําส่ังศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติท่ีx/2563เรื่องการแต่งต้ังคณะผู้บริหารข้อมูล 4.3 เอกสารอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพข้อมูลขั้นต่ําของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5.0 ความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูลเป็นผู้อนุมัติการรวบรวมข้อมูลใหม่ปรับปรุงรายละเอียดการ รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และยกเลิกการรวบรวมข้อมูล
5.2 คณะทํางานธรรมาภิบาลข้อมูลทําหน้าที่ทบทวนปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะในด้านการรวบรวม ข้อมูล แก่คณะท่ีปรึกษาด้านข้อมูลฯ
5.3 ผู้บริหารข้อมูลทําหน้าที่พิจารณาคําขอร้องการรวบรวมข้อมูลใหม่ปรับปรุงรายละเอียดการรวบรวม ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว และยกเลิกการรวบรวมข้อมูล โดยใช้หลักการใช้ข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์ สูงสุด การประสานงานรายละเอียดในด้านการรวบรวมข้อมูล การบริหารข้อมูลเพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถ ดําเนินงานได้ตามพันธกิจท่ีได้รับมอบหมาย
6.0 วิธีปฏิบัติ
6.1 ผู้ร้องขอข้อมูล จัดทําเอกสารในการร้องขอการขอข้อมูลเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลเดิมตามแบบฟอร์ม DGF-COL-001 โดยต้องระบุประเภทการร้องขอ วัตถุประสงค์ รายละเอียด และส่งไปยัง คณะผู้บริหารข้อมูล
2
   1116   1117   1118   1119   1120