Page 1115 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1115

 จัดทําโดย ตรวจทานโดย ตรวจสอบโดย
ทบทวนโดย อนุมัติโดย
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแหง่ชาติ
แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-COL-001 เรื่อง การรวบรวมข้อมูล
: ........................................................................... (........................)
: ........................................................................... (........................)
: ........................................................................... (........................)
: ........................................................................... (........................)
: ........................................................................... (........................)
พนักงานฝ่ายบริหารข้อมูล หัวหน้าฝ่ายบริหารข้อมูล เลขานุการศูนย์ฯ
ตัวแทนผู้บริหารฝ่ายข้อมูล ผู้อํานวยการศูนย์ฯ
   1113   1114   1115   1116   1117