Page 1114 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1114

 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล
1. แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-COL-001 เรื่อง การรวบรวมข้อมูล
2. แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-STO-001 เร่ือง การจัดเก็บข้อมูล
3. แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-USE-001 เร่ือง การใช้ข้อมูล
4. แนวปฏิบัติ (Guideline) GL-SHA-001 เร่ือง การแบ่งปันข้อมูล
ฉ-13

   1112   1113   1114   1115   1116