Page 1105 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1105

 2.4 “ข้อมูลที่มีชั้นความลับ | Classified data” จะหมายถึงชื่อ และสารบัญข้อมูลที่ถูกจัดชั้น ว่าเป็นความลับ และไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณชน (public data)
2.5 “ข้อมูลสาธารณะ | Public data” หมายถึงข้อมูลที่โดยทั่วไปเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ ส่ิงตีพิมพ์ หรือวิธีการอ่ืน ๆ รวมถึงการแชร์ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
2.6 “แบบจําลองข้อมูล | Data model" หมายถึงนิยามของความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ ชุดข้อมูล และ/หรือ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติข้อมูลต่อโลกแห่งความจริง
2.7 “ข้อมูลอภิพันธุ์ | Metadata” หมายถึงข้อมูลของข้อมูล เป็นคําอธิบายที่มีโครงสร้างของข้อมูล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เงื่อนไขในการใช้งาน และคุณลักษณะอื่น ๆ ของข้อมูล เช่น ระดับในการเข้าถึง หรือ คุณสมบัติต่าง ๆ ข้อมูลอภิพันธุ์จะอธิบายว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไรเกี่ยวกับข้อมูลน้ัน ๆ
2.8 “ชุดข้อมูล | Data set” หมายถึงการรวบรวมข้อมูลซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่นในเรื่องของ หัวข้อ ผู้ตอบแบบสอบถาม หรือห้วงเวลาในการรายงาน โดยชุดข้อมูลอาจ ประกอบด้วยชุดข้อมูลหลายชุด อาจเป็นแหล่งข้อมูลภายใน (เช่น เกิดขึ้นจากโครงการภายใน กระทรวงพลังงาน) หรือแหล่งข้อมูลภายนอก (เช่น รวบรวมจากหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล)
2.9 “คุณภาพข้อมูล | Data quality” หมายถึงความถูกต้อง ความสอดคล้อง และความครบถ้วนของ ชุดข้อมูล รวมถึงความถ่ีในการรวบรวมและชุดข้อมูลล่าสุดท่ีมี
2.10 “ความถูกต้อง | Accuracy” หมายถึงระดับของความถูกต้องและเที่ยงตรงต่อวัตถุ การวัด หรือ ธุรกรรมใด ๆ ของชุดข้อมูล
2.11 “ความสอดคล้อง | Consistency” หมายถึงระดับของข้อมูลที่เหมือนกันในเขตของข้อมูลสําหรับ ชุดของข้อมูลนั้น ๆ และที่ได้จากการเก็บรวบรวมของหน่วยงานในกระทรวงพลังงานและผู้มีส่วน เก่ียวข้องอื่น ๆ
2.12 “ความครบถ้วน | Completeness” หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน้ันมีพร้อมเมื่อต้องการ
2.13 “การเก็บรวบรวม | Acquisition” หมายถึงการกระทําเพื่อเก็บ ให้ได้มา หรือ การได้ข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ท้ังทางตรงและทางอ้อม
2.14 “การควบคุม | Control” หมายถึงอํานาจของส่วนงานในการกําหนดวัตถุประสงค์ในการ
ประมวลผลข้อมูลและวิธีการประมวลผล
2.15 “การประมวลผล | Processing” หมายถึงการดําเนินการใด ๆ หรือชุดของการดําเนินการที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การรวบรวม การบันทึก การถือครอง การใช้งาน การจัดการ การเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง การรับมา การให้คําปรึกษา การเผยแพร่ การแจกจ่ายหรือการทําให้พร้อมใช้งาน การจัดตําแหน่ง การปิดกั้น ลบหรือทําลาย
2.16 “การเปิดเผยข้อมูล | Disclosure” หมายถึงการกระทําในการจัดทําข้อมูลที่มีให้แก่บุคคล ภายนอกศูนย์ฯ
ฉ-4


   1103   1104   1105   1106   1107