Page 234 - NEIC_Strategie
P. 234

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2565 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ&ช2องทางการรับรูF สอบถาม ขFอมูลดFานพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก: ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ซึ่งผูFเกี่ยวขFองทั้งหน:วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หรือ ประชาชนจํานวนไม:นFอยที่จะ ไม:รับรูFเกี่ยวกับบทบาทและอํานาจตามกฎหมายของศูนยAฯ อันจะส:งผลใหFเกิดการสอบถามขFอมูลจากแหล:งอ่ืน และมีผFูท่ีไม:มีอํานาจตามกฎหมายตอบคําถามเหล:านั้น ซึ่งอาจไม:ถูกตFองหรือไม:ครบถFวน ส:งผลใหFผูFสอบถามไดF ขFอมูลที่ไม:เหมาะสม และผูFตอบคําถามดังกล:าวอาจเขFาข:ายดําเนินการผิดกฎหมายไดF
เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองทั้งหลายดําเนินการสอบถามขFอมูลดFานพลังงานมาที่ศูนยAฯ โดยตรง จึงจําเป_น ที่จะตFองมีการประชาสัมพันธAใหFทราบโดยทั่วถึง เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองดําเนินการตามที่ควรเป_น และทําใหFศูนยAฯ ไดFปฏิบัติหนFาท่ีที่ไดFรับมอบหมายอย:างเหมาะสม
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางที่ปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการประชาสัมพันธA ช:องทางการรับรูF สอบถาม ขFอมูลดFานพลังงาน
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพ่ือจัดทําแผนประชาสัมพันธชA :องทางการรับรูF สอบถาม ขFอมูลดFานพลังงานของประเทศไทย 2) เพื่อดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธAท่ีไดFจัดทําขึ้น
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษากลุ:มเปhาหมายที่ตFองการประชาสัมพันธA
2) จัดทําแผนประชาสัมพันธAที่ครอบคลุมกลุ:มเปhาหมายทุกกลุ:ม โดยเนFนการเผยแพร:ทางสื่อ On line,
Social media
1
-   232   233   234   235   236