Page 231 - NEIC_Strategie
P. 231

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2565 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ&ประชาชนทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับผูNมีอํานาจจัดทําและ เผยแพร2ขNอมูลดNานพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการท่ีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไดFจัดตั้งศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
(ศูนยAฯ) ขึ้นเป_นหน:วยงานภายใน ในปE พ.ศ. 2563 เพื่อเป_นแหล:งขFอมูลและสารสนเทศดFานพลังงานแก: ผูFเกี่ยวขFองทุกฝdาย ซึ่งผูFเกี่ยวขFองทั้งหน:วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หรือ ประชาชน จํานวนไม:นFอยที่ ไม:รับรูFเกี่ยวกับอํานาจตามกฎหมายของศูนยAฯ อันจะส:งผลใหFเกิดการไม:ใหFรับความร:วมมือ ไม:ปฏิบัติตาม กฎหมายดังกล:าว ซึ่งทําใหFการดําเนินการของศูนยAฯ ประสบความยากลําบาก และตFองเสียทรัพยากรเพ่ือใชFใน การบังคับใชFใหFเป_นไปตามกฎหมาย
เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองทั้งหลายรับทราบและเขFาใจเกี่ยวกับอํานาจตามกฎหมายของศูนยAฯ จึงจําเป_น ที่จะตFองมีการประชาสัมพันธAใหFทราบโดยท่ัวถึง เพื่อใหFผูFเกี่ยวขFองใหFความร:วมมือและรับบริการของศูนยAฯ ไปใชFประโยชนAต:อไป
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจFางท่ีปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการประชาสัมพันธA ประชาชนทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับผูFมีอํานาจจัดทําและเผยแพร:ขFอมูลดFานพลังงาน
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อจัดทําแผนประชาสัมพันธAอํานาจตามกฎหมายของ สนพ. ในการเป_นศูนยAสารสนเทศพลังงาน
แห:งชาติ
2) เพื่อดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธAที่ไดFจัดทําขึ้น
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต:อไปนี้
1) ศึกษากลุ:มเปhาหมายที่ตFองการประชาสัมพันธA
2) จัดทําแผนประชาสัมพันธAที่ครอบคลุมกล:ุมเปhาหมายทุกกลุ:ม โดยเนFนการเผยแพร:ทางสื่อ On line,
Social media
1


   229   230   231   232   233