Page 17 - NEIC_Strategie
P. 17

 บทท่ 2 การวิเคราะห์์สภาพแวดลั้อม
2.1 ยุทธศาสิ่ติร์ชาติินโยบายแลัะแผนงานทเีก๊ียวีข้อง
เพ่อให้เกิด้ป็ระส่ิทธิภาพ ป็ระส่ิทธิผลั แลัะกลัวิธีในการนําาเทคโนโลัยีส่ารส่นเทศแลัะการส่่อส่ารมาส่นับส่นุน การป็ฏิิบัต้ิภารกิจในการจัด้ต้ังศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิต้ามแผนป็ฏิิร่ป็ป็ระเทศด้้านพลัังงาน ทีป็ร่กษาได้้ทําา การศก่ ษาต้ามแนวทางแลัะวธิ กี ารด้าํา เนนิ งานจด้ั ทาํา แผนยทุ ธศาส่ต้รศ์ น่ ยส่์ ารส่นเทศพลังั งานแหง่ ชีาต้ิ โด้ยการศก่ ษาในส่ว่ นนี จะเป็็นการศ่กษาข้อม่ลัทเี กียวข้องกับแผน หร่อนโยบายทีส่ําาคัญของรัฐบาลัทีเกยี วข้องกับด้้านพลัังงาน ด้้านด้จิ ิทัลั แลัะ ด้้านอ่น ๆ แลัะมาวิเคราะห์หาความส่ัมพันธ์ การเชี่อมโยง ภารกิจแลัะยุทธศาส่ต้ร์ในแต้่ลัะด้้าน จากผลัทีได้้จะนําาไป็ ป็ระกอบการพิจารณาในการจัด้ทําาแผนยุทธศาส่ต้ร์ (Strategic Plan) แผนทีนําาทาง (Roadmap) แลัะแผนป็ฏิบิ ัต้ิการ (Action Plan) ในการขับเคลั่อนการพัฒนาศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ
ป็จั จบุ นั ภาครฐั ได้ใ้ หค้ วามส่ําาคญั ในการนําาเทคโนโลัยด้ี จิ ทิ ลัั มาส่นบั ส่นนุ แลัะขบั เคลัอ่ นภาคเศรษฐกจิ แลัะส่งั คมของ
ป็ระเทศ โด้ยมีวิส่ัยทัศน์ทีจะป็รับเป็ลัียนป็ระเทศไทยส่่่ร่ป็แบบใหม่ เพ่อให้การพัฒนาป็ระเทศ เข้าส่่่เศรษฐกิจด้ิจิทัลั
อย่างยังย่น ส่ําาหรับยุทธศาส่ต้ร์ทีส่ําาคัญภายใต้้การนําาของนายกรัฐมนต้รีจะให้ความส่ําาคัญกับการพัฒนาป็ระเทศด้้วย
การส่ร้างความเข้มแข็งจากภายใน โด้ยขับเคลั่อนต้ามแนวคด้ิ ยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิ 20 ป็ี แผนแม่บทภายใต้้ยุทธศาส่ต้ร์ชีาต้ิ
แผนพฒั นาเศรษฐกจิ แลัะส่งั คมแหง่ ชีาต้ฉิ บบั ที12แผนป็ฏิริ ป็่ ป็ระเทศยทุ ธศาส่ต้รก์ ระทรวงแผนป็ฏิบิ ต้ั กิ ารแลัะแผนอน่ ๆ
NEIC
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เร่อง การดําเนินงานภายใตŒธรรมาภิบาลขŒอมูล (Data Governance)
ทีเกียวข้อง ทีป็ร่กษาได้้ทําาการกําาหนด้กรอบการศ่กษาแนวทาง การเชี่อมโยงแผนงาน นโยบายทีส่ําาคัญกับยุทธศาส่ต้ร์
สําหรับศูนยสารสนเทศพลังงานแห‹งชาติ
การพัฒนาศ่นย์ส่ารส่นเทศพลัังงานแห่งชีาต้ิ ต้ามรูปที 2-1 แนวคิดพ้นฐานของการจัดทําธรรมาภิบาลขŒอมูลขององคกร และ กรณีศึกษาของศูนยสารสนเทศพลังงานแห‹งชาติ
ร่ป็ที 2-1 แนวทางการเชี่อมโยงยุทธศาส่ต้ร์ แผนงาน กับ นโยบายทีส่ําาคัญของป็ระเทศ
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป‚
       แผนแม‹บทภายใตŒ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป‚
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห‹งชาติ ฉบับท่ี 12
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรŒาง พ้นฐานและ ระบบ Logistics
แผนพัฒนาดิจทัลเพ่อ เศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนา รัฐบาลดิจทัล
แผนปฏิรูปประเทศ ดŒานพลังงาน
        นโยบายรัฐบาลการพัฒนา สาธารณูปโภคพ้นฐาน
ดŒานโครงสรŒางพ้นฐาน ระบบ Logistics และดิจทัล
ยุทธศาสตร กระทรวงพลังงาน
แผนบูรณาการ พลังงานระยะยาว
 แผนยุทธศาสตรศูนยสารสนเทศพลังงานแห‹งชาติ
 กลยุทธ์บริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
NEIC Data Strategy
17

   15   16   17   18   19