Page 158 - NEIC_Strategie
P. 158

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาบุคลากรการขับเคลื่อนและสนับสนุนศูนย&สารสนเทศพลังงานแห2งชาติ
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1ยุทธศาสตรAชาติ20ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปWนรัฐบาลดิจิทัลเปWนหนึ่งในยุทธศาสตรAสําคัญของรัฐบาล เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข:งขันและเศรษฐกิจของประเทศ และเปWนประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมไดFนํามากําหนดเปWนหนึ่งใน 6 ยุทธศาสตรAการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ระยะ 20 ปE ซึ่งไดFรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ภายใตFวิสัยทัศนAการพัฒนาประเทศไทยไปสู: “ดิจิทัลไทยแลนดA” หรือประเทศไทยที่สามารถสรFางสรรคAและ ใชFประโยชนAจากเทคโนโลยีดิจิทัลอย:างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรFางพื้นฐาน นวัตกรรมขFอมูล ทุนมนุษยAและทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู:ความมั่นคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน
ในปgจจุบันเมื่อพิจารณาถึงโครงสรFางบุคลากรภาครัฐ พบว:า ผูFปฏิบัติงานดFานเทคโนโลยีดิจิทัล ในฝiายขFาราชการพลเรือน (ตําแหน:งนักวิชาการคอมพิวเตอรA และตําแหน:งเจFาหนFาที่เครื่องคอมพิวเตอรA มีจํานวนนFอยมากมีเพียง 2,334 ตําแหน:ง หรือรFอยละ 0.58 ของจํานวนตําแหน:งขFาราชการพลเรือนสามัญ ทั้งหมด และเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของบุคลากรในระดับองคAกร พบว:า ส:วนราชการ (กรม) หนึ่งๆ จะมีผูFปฏิบัติงานดFานเทคโนโลยีดิจิทัล ประมาณ 1-15 คน และเปWนกลุ:มผูFปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลัก ของส:วนราชการเท:านั้น อีกทั้งเมื่อพิจารณาศักยภาพและขีดความสามารถของผูFปฏิบัติงานกลุ:มนี้ พบว:า ยังขาดองคAความรูFเกี่ยวกับแนวโนFมดFานเทคโนโลยี และขาดทักษะในการเลือกใชFเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและการใหFบริการแกป: ระชาชน
คณะรัฐมนตรีกําหนดแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในส:วนของการพัฒนากําลังคน ใหFมีความพรFอมไวFใน “ยุทธศาสตรAที่ 5 การพัฒนากําลังคนใหFพรFอมเขFาสู:ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” กําหนดแผนงานที่เกี่ยวขFองกับการพัฒนากําลังคน 3 กลุ:ม ไดFแก: การพัฒนาทักษะดFานดิจิทัลใหFแก:บุคลากร ในตลาดแรงงานรวมถึงบุคลากรภาครัฐ การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดFานที่รองรับเทคโนโลยีใหม: ในอนาคต ใหFกับบุคลากรในสายวิชาชีพดFานเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาผูFบริหารระดับสูงของรัฐ
1   156   157   158   159   160