Page 133 - NEIC_Strategie
P. 133

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานการสรCางแบบจําลองทํานายสถานการณ&พลังงานในอนาคตและพัฒนาเครื่องมือ สรCางการวางแผนการตัดสินใจ (ดCาน Data Visualization)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ยุคดิจิทัลในปWจจุบัน เรื่องของขFอมูลนั้นเปZนเรื่องใกลFตัวมาก และเปZนสิ่งจําเปZนที่สุดที่ใชFในการตัดสินใจ
เช:น ระบบรายงานสําหรับธุรกิจสรFางมาจากผลการวิเคราะหAขFอมูลพื้นฐาน โดยเนFนไปที่การเล:าเรื่อง เล:าในสิ่งที่ เกิดขึ้นในช:วงที่ผ:านมาจากการใชFขFอมูลเปZนสิ่งอFางอิง และผ:านการนําเสนอแบบตาราง แผนภาพ กราฟ
นอกจากนี้เทคโนโลยี Big Data ก็เขFามาเปลี่ยนผ:านการทํางานดFานขFอมูลซึ่งมีปริมาณมหาศาล และ ก:อใหFเกิดความทFาทายสําหรับองคAกรโดยเฉพาะผูFบริหารในการมองภาพรวม ทําความเขFาใจ และวิเคราะหA ขFอมูลผ:านเครื่องมือวิเคราะหAขFอมูลแบบเดิม
ในปWจจุบันแนวคิดการใชFขFอมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพใหFกับองคAกร เริ่มเปZนสิ่งจําเปZนสําหรับทุกองคAกร พนักงานในแต:ละแผนกขององคAกรสามารถตั้งคําถามและตอบผ:านเครื่องมือที่เกี่ยวขFองกับขFอมูลที่รับผิดชอบ ดังนั้นเทคโนโลยีในการวิเคราะหAและแสดงผลขFอมูลจึงเปZนหัวใจสําคัญในการผลักดันองคAกร
ดังนั้นศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) จึงมีความจําเปZนที่ตFองเตรียมเครื่องมือที่ทันสมัย พรFอมทั้งอบรมเพื่อช:วยยกระดับการทํางานของพนักงานใหFใชFประโยชนAจากขFอมูลที่รับผิดชอบไดFเต็มศักยภาพ และสามารถแบ:งปWนผลการวิเคราะหAทั้งภายในและภายนอกองคAกรผ:านการใชFเครื่องมือที่ทันสมัย และใชFงาน ง:าย เมื่อพนักงานในทุกระดับมีพื้นฐานเรื่องการวิเคราะหA การใชFขFอมูลเพื่อเปZนประโยชนAในงานก็เท:ากับว:าช:วย เพิ่มผลิตภาพ และความสามารถในการแข:งขันในธุรกิจใหFกับองคAกรไปดFวย หลักการพื้นฐานของแนวคิดการใชF ขFอมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพใหFกับองคAกร คือ การสรFางนิสัยในการตั้งคําถามใหFเกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับ ไม:ว:า แผนกหรือฝnายใด ซึ่งเปZนขั้นตอนท่ีสําคัญและทFาทายท่ีสุด
นอกจากนี้การนําขFอมูลมหาศาลไปใชFงานร:วมกับ Data Analytics เพื่อสรFางการวิเคราะหAและ แบบจําลองทํานายสถานการณAในอนาคตที่มีความแม:นยําและประสิทธิภาพสําหรับกระบวนการวิเคราะหA ซึ่งเปZนตัวนําคุณค:ามาสู:ขFอมูลเหล:าน้ันใหFกับศูนยฯA และผูFมีส:วนไดFส:วนเสีย
1

   131   132   133   134   135