Page 116 - NEIC_Strategie
P. 116

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบ Energy Data Management System แบบรวมศูนย& แผนงานออกแบบพัฒนาการรับขSอมูลจากหลายแหล2ง ตรวจปรับปรุงคุณภาพขSอมูล มาเชื่อมต2อกัน (Data Integration)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ 2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE
2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ 2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน
ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการและการดูแลขFอมูลแบบรวมศูนยAเปYนการสรFางศักยภาพใหFองคAกร โดยเฉพาะศูนยA
สารสนเทศพลังงานแห:งชาติ (ศูนยAฯ) การรวมศูนยAขFอมูลเปYนการสรFางแหล:งขFอมูลที่น:าเชื่อถือเพียงแหล:งเดียว (Single Source of Ground Truth) เพื่อใชFในการขับเคลื่อน Data-Driven Organization และสามารถ ช:วยสรFางมาตรฐานของขFอมูลซึ่งสามารถแกFปvญหาที่หลายๆ องคAกรเผชิญอยู: เช:น สภาพของแหล:งขFอมูล ปvจจุบันมีปvญหาไม:สมบูรณA มีจัดเก็บขFอมูลซ้ําซFอน ขFอมูลไม:เปYนปvจจุบันและไม:ต:อเนื่อง ขFอมูลอยู:ในรูปแบบ ทนี่ ําไปใชFต:อยาก ไม:มีมาตรฐานในการเชื่อมโยงขFอมูล การจัดเก็บขFอมูล ขFอมูลยังกระจัดกระจาย
การสรFางระบบ Energy Data Management System เปYนการวางสถาปvตยกรรมเชิงโครงสรFาง ของขFอมูลซึ่งจะรวมถึงการออกแบบและการสรFางรากฐานในการบริหารจัดการขFอมูลโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม: มาบริหารขFอมูลเพื่อแกFไขปvญหาที่ไดFกล:าวขFางตFน และระบบนี้ก็จะเปYนแพลตฟอรAมกลางสําหรับวงจรชีวิต ขFอมูล ตั้งแต:การเก็บขFอมูลจากหลายๆ แหล:ง ตรวจและปรับปรุงคุณภาพของขFอมูล นําขFอมูลมาเชื่อมต:อกัน จัดระเบียบการเก็บขFอมูล การเตรียมขFอมูลใหFพรFอมใชF การนําขFอมูลไปใชF และการแบ:งปvนขFอมูล องคAกรภาครัฐ ส:วนใหญ:ยังไม:มีความพรFอมในดFานบริหารจัดการขFอมูลขนาดใหญ: และขFอมูลที่ไดFมาจากหลายแหล:ง ดังนั้น ตFองมีการออกแบบกําหนดแผนการสรFางระบบรวมศูนยAขFอมูล
4. วัตถุประสงคAโครงการ
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาการรับขFอมูล รวมถึงการเก็บขFอมูลจากหลายๆ แหล:ง ตรวจและปรับปรุง
คุณภาพของขFอมูล นําขFอมูลมาเชื่อมต:อกัน ในระบบ Energy Data Management System เพื่อสนับสนุน การจัดการขFอมลู เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
1


   114   115   116   117   118