Page 112 - NEIC_Strategie
P. 112

5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ขอบเขตและวิธีดําเนินงานจะประกอบไปดFวย 2 แผนงานหลัก ไดFแก: แผนงานการรองรับการรับขFอมูล
จากหน:วยงานภายนอก (Data Ingestion) และแผนงานการทํา Open API Platform ดังรายละเอียดต:อไปนี้ 1. แผนงานการรองรับการรับขFอมูลจากหน:วยงานภายนอก (Data Ingestion)
1) ดําเนินการออกแบบDataIngestionArchitectureและกําหนดความตFองการดFานHardware และ Software สําหรับ Production และ Non-Production Environment ใหFสอดคลFอง กับมาตรฐานสากล
2) ดําเนินการจัดซื้อสิทธิการใชFชุดโปรแกรมสําหรับDataIngestionPlatformเพื่อใชF ในการรับขFอมูลจากหน:วยงานภายนอกเขFามาที่ศูนยAฯ ไดFอย:างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และ รองรับการขยายงานดFานการรับขFอมูลในอนาคต รวมถึง ทดสอบการทํางานของระบบ รวมถึง มีการฝâกอบรม บํารุงรักษา และสนับสนุนการใชFงานโปรแกรม เพื่อรองรับการทํางานของ ศูนยAฯ
3) ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ(SystemSoftware)ที่จําเปaนสําหรับDataIngestion Platform บนโครงสรFางพื้นฐานที่ศูนยAฯ จัดเตรียมไวFใหF โดยกําหนดหรือตั้งค:าต:าง ๆ ใหFสอดคลFองกับมาตรฐานสากล
4) ปรับแต:งค:าต:างๆของระบบเพื่อใหFมีการรักษาความปลอดภัยตามผลการทดสอบของ ทีมสถาปgตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย
2. แผนงานการทํา Open API Platform
1) ดําเนินการออกแบบAPIArchitectureและกําหนดความตFองการดFานHardwareและ
Software สําหรับ Production และ Non-Production Environment ใหFสอดคลFองกับ
มาตรฐานสากล
2) ดําเนินการจัดซื้อติดตั้งสิทธิการใชFชุดโปรแกรมAPIPlatformพรFอมทดสอบการทํางาน
ของระบบ เพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนขFอมูลระหว:างศูนยAฯ กับหน:วยงานภายนอก ไดFอย:างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรองรับการขยายงานในอนาคต รวมถึงการเตรียมแผน ฝâกอบรม บํารุงรักษา และสนับสนุนการใชFงานโปรแกรม
3) สิทธิการใชFงานชุดโปรแกรมAPIPlatformควรจะรองรับการใชFงานไดFอย:างเพียงพอซึ่งควร ติดตั้งแบบที่เปaน Subscription ที่สามารถปรับปรุงโปรแกรมเปaนรุ:นล:าสุดไดFอย:างต:อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสามารถรองรับเทคโนโลยีใหม:ๆ ไดF
4) ติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ(SystemSoftware)ที่จําเปaนสําหรับโปรแกรมAPI Platform บนโครงสรFางพื้นฐานที่ศูนยAจัดเตรียมไวFใหF โดยกําหนดหรือตั้งค:าต:าง ๆ ใหFสอดคลFองกับมาตรฐานสากล
5) พัฒนาและจัดทําโปรแกรมหรือบริการ(Service)สําหรับการแลกเปลี่ยนขFอมูลผ:านAPI Platform พรFอมทดสอบการทํางาน
2


   110   111   112   113   114