Page 776 - NEIC_FINAL REPORT
P. 776

6 - 66
การดําเนินการทั้งหมด จะต้องมีการทําลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน สื่อสารให้ทราบในทุกระดับของ องค์กร และมีการบังคับใช้ที่เคร่งครัด
7.2 อุปกรณ์
ศูนย์ฯ จะต้องมีการดําเนินการควบคุมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ เพื่อป้องกันการสูญหาย เสียหาย หรือการเป็นอันตรายต่อสารสนเทศของศูนย์ รวมถึงการป้องกันการหยุดชะงักของการดําเนินงานของศูนย์ฯ โดยมี ประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ
(1) การจัดตั้งและป้องกันอุปกรณ์ (Equipment Sitting and Protection) ศูนย์ฯ จะต้องระบุอย่าง ชัดเจนว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นจะต้องถูกจัดตั้ง ณ ตําแหน่งใด ตามลักษณะการใช้งาน สารสนเทศที่ เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการใช้อุปกรณ์เหล่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคาม สภาพแวดล้อม และโอกาสในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ สํานักงาน จะต้องติดตั้งในพื้นที่ที่กําหนดไว้ ไม่มีการเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ต้องใช้งาน เฉพาะในงานที่ระบุไว้เท่านั้น
(2) ระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการทํางาน(SupportingSystemsandEquipment)ศูนย์ฯจะต้องมีการ ดําเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์จะได้รับการป้องกันจากการล้มเหลวของกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ทํา ความเย็น หรือการหยุดชะงักอื่น ๆ ที่มีสาเหตุมาจากการล้มเหลวของระบบและอุปกรณ์สนับสนุนการ ทํางานต่าง ๆ เช่น การมีเครื่องสํารองไฟฟ้า หรือเครื่องปั่นไฟที่เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นต้น
(3) ความปลอดภัยของสายสื่อสาร (Cabling Security) ศูนย์ฯ จะต้องมีการออกแบบและเดินสายสื่อสาร โทรคมนาคม ทั้งภายในและภายนอกศูนย์ฯ ที่ป้องกันการขัดขวางการทํางาน การแทรกแซงสัญญาณ หรือการทําให้ใช้งานไม่ได้ รวมถึงการมีสายสื่อสารมากกว่าหนึ่งวงจร ที่มีการแยกการเชื่อมต่อตั้งแต่ อุปกรณ์หาเส้นทาง ไปจนถึงการเชื่อมต่อไปยัง National Network Exchange เป็นอย่างน้อย
(4) การบํารุงรักษาอุปกรณ์ (Equipment Maintenance) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทําแผนการบํารุงรักษา อุปกรณ์ในลักษณะป้องกันความล้มเหลว (Preventive Maintenance) เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้งาน และทํางานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของเครื่องสํารองไฟตามรอบ การเปลี่ยน ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องสํารองข้อมูล การเปลี่ยนเครื่องให้บริการเมื่อถึงรอบเวลา เป็นต้น
6.8-11
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 


   774   775   776   777   778