Page 770 - NEIC_FINAL REPORT
P. 770

6 - 60
(4) การคืนทรัพย์สิน (Assets Return) เม่ือบุคลากรของศูนย์ฯ สิ้นสุดการจ้างงาน หมดสัญญา หรือสิ้นสุด ข้อตกลงการจ้าง จะต้องส่งคืนทรัพย์สินขององค์กรทั้งหมดที่ถือครอง โดยจะต้องมีกระบวนการ ตรวจสอบว่าทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่สอดคล้องกับข้อตกลงการใช้ทรัพย์สินอย่างเหมาะสม
4.2 การจัดชั้นความลับของสารสนเทศ
ศูนย์ฯ จะต้องมีการจัดช้ันความลับของสารสนเทศ เพ่ือให้สารสนเทศได้รับการป้องกันในระดับที่เหมาะสม โดยสอดคล้องกับบริบท วัตถุประสงค์ของระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ และความสําคัญของสารสนเทศ น้ันที่มีต่อศูนย์ฯ และพันธกิจของศูนย์ฯ
(1) ชั้นความลับของสารสนเทศ (Information Classification) ศูนย์ฯ จะต้องจัดชั้นความลับโดยพิจารณา จากข้อกําหนดด้านกฎหมาย คุณค่า ระดับความสําคัญ ความอ่อนไหวหากถูกเปิดเผยหรือเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต
(2) การบ่งชี้สารสนเทศ (Information labeling) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทําขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการบ่งชี้ สารสนเทศ และต้องบังคับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยสอดคล้องกับชั้นความลับของสารสนเทศ นั้น ๆ เช่น การต้ังชื่อแฟ้มข้อมูล การตั้งชื่อฐานข้อมูล การกําหนด Metadata ให้กับข้อมูล ขบวนการ เหล่านี้ จะต้องถูกบังคับให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเป็นต้น
(3) การจัดการทรัพย์สิน (Asset Handling) ศูนย์ฯ จะต้องจัดทําขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการจัดการ สารสนเทศ เช่น การทําสําเนาข้อมูล การสร้างและทําลายสารสนเทศ เป็นต้น และต้องบังคับให้ปฏิบัติ ตามอย่างเคร่งครัด โดยสอดคล้องกับชั้นความลับของสารสนเทศนั้น ๆ
การจัดการชั้นความลับของสารสนเทศเป็นเรื่องสําคัญ และมักจะถูกละเลย ผู้บริหารระดับสูง จึงต้องสร้าง กระบวนการที่สามารถมั่นใจได้ว่า ผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจ และ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการบ่งชี้ และ จัดการทรัพย์สิน ที่สอดคล้องกับการจัดการช้ันความลับได้
4.3 การจัดการส่ือบันทึกข้อมูล
ศูนย์ฯ จะต้องมีขั้นตอนที่มั่นใจได้ว่ามีการป้องกันการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง การ ขนย้าย การลบ หรือการทําลายสารสนเทศท่ีจัดเก็บไว้ในสื่อบันทึกข้อมูล (Media) ต่าง ๆ
(1) การจัดการสื่อบันทึกข้อมูลที่ถอดแยกได้ (Removable Media Management) ศูนย์ฯ ต้องจัดทํา ขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐานสําหรับการจัดการสื่อบันทึกข้อมูลที่ถอดแยกได้ และบังคับให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับชั้นความลับของข้อมูลที่บันทึกในส่ือน้ัน ๆ
6.8-5
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
    768   769   770   771   772