Page 735 - NEIC_FINAL REPORT
P. 735

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
ในส่วนของศูนย์ข้อมูลของ สนพ. จะมุ่งเน้นการพัฒนาสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีให้สามารถตอบสนอง ต่อการทํางานในลักษณะ batch processing เพื่อผลิตรายงานรายเดือน และ รายวัน ตามพันธกิจของ สนพ. หรือ เมื่อได้รับการร้องขอ ซึ่งทําให้มีโอกาสที่จะเกิดการทํางานแบบ Peak Load ได้ในช่วงสั้น ๆ ทําให้สามารถแบ่งการ ทํางานออกเป็นห้าส่วนคือ
1. ระบบฐานข้อมูลเดิมของ สนพ. ที่รับข้อมูลเข้าจากหน่วยงานภายนอกผ่านระบบเดิม
2. ระบบฐานข้อมูลใหม่ และ Data Warehouse
3. ระบบ ETL ที่เชื่อมระหว่างระบบฐานข้อมูลเดิมและฐานข้อมูลใหม่ เพ่ือทําการแปลงข้อมูลท่ีอยู่ใน
รูป Transactional ให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
4. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Big Data
5. โครงสร้างพื้นฐานทางเครือข่ายและระบบความปลอดภัย
ซึ่งระบบทั้งห้าส่วนนั้น มีความต้องการในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เช่น ระบบฐานข้อมูลเดิม ต้องการ มุ่งเน้นเรื่องเสถียรภาพของการทํางาน (Reliability) เนื่องจากต้องรับข้อมูลจากภายนอกตลอดเวลา แต่อาจจะ มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพ (Performance) มากนัก ในขณะที่ระบบ ETL ต้องการมุ่งเน้นเร่ืองประสิทธิภาพ เนื่องจาก ต้องประมวลผลข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ จึงทําให้ในภาพรวมของสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยี จึงต้องมีความยืดหยุ่น (Flexibility) ที่จะตอบสนองต่อภาระงานที่มีความหลากหลายได้ ที่ปรึกษาจึงเห็นว่าควรใช้ตัวแบบอ้างอิง (Reference Model) ในระดับ Physical แบบ Hybrid Cloud ที่ประกอบไปด้วยระบบ Private Cloud ที่สามารถ ตอบสนองต่อภาระงานที่หลากหลาย และสามารถขยายระบบในอนาคตได้โดยง่าย ในขณะเดียวกัน ก็มีการใช้ Public Cloud ในบางส่วนเพอื่ เป็นระบบสํารอง ในลักษณะ N + 1 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเมื่อระบบ Private Cloud เกิด ปัญหาไม่สามารถให้บริการได้ จะสามารถย้ายการทํางานทั้งหมดไปทําบนระบบ Public Cloud ชั่วคราวได้ เพื่อให้ สามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกรรมต่อไปได้ (Business Continuity) สําหรับในระดับ Logical จะใช้การสร้าง Server Cluster ที่รวมเอาระบบทาง Physical ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการทํางานที่มีความยืดหยุ่น การ ทํา Live Migration และการทํา Backup ทั้งในส่วนข้อมูลและส่วนระบบ
ในส่วนศูนย์ข้อมูลของศูนย์ฯ จะมุ่งเน้นการทํางานที่เป็น Online Processing เป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับ พันธกิจของศูนย์ฯ โดยธรรมชาติของภาระงานของศูนย์ข้อมูลนี้จะต่างจากศูนย์ข้อมูลแรก เนื่องจากมีภาระงานในแบบ Online ที่มากกว่า ทําให้ไม่สามารถคาดเดาความต้องการเชิงประสิทธิภาพได้มากนัก จึงต้องออกแบบให้มุ่งเน้นที่ความ พร้อมใช้งาน (Availability) เป็นหลัก และสามารถแบ่งการทํางานของศูนย์ฯ นี้ออกเป็น
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
6.3-2
รายงานฉบับสมบูรณ์
 6 - 25
   733   734   735   736   737