Page 732 - NEIC_FINAL REPORT
P. 732

6 - 22
ISO 30134 Information technology — Data Centres — Key performance indicators
สําหรับ ISO/IEC 30134 นั้นจะมีการกําหนด นิยาม คําศัพท์เฉพาะทาง เงื่อนไขแบบมีขอบเขตสําหรับ ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของศูนย์ข้อมูล โดยวัตถุประสงค์ ของตัวชี้วัดน้ันเพื่อวัด KPI ของศูนย์ข้อมูล
มาตรฐานนี้ประกอบด้วย 5 มิติสําคัญ
(1) ISO/IEC 30134-1 Information Technology – Data Center – Key Performance Indicators – Part 1: Overview and general requirements
ในมิตินี้ เป็นการตีกรอบนิยามของศัพท์เฉพาะทางที่ใช้ใน KPI ของศูนย์ข้อมูล และระบุมิติต่าง ๆ ของ
KPI และการนําไปประยุกต์ใช้ เพื่ออธิบายประสิทธิภาพด้านการใช้ทรัพยากรแบบองค์รวม
(2) ISO/IEC 30134-2 Information Technology – Data Center – Key Performance Indicators – Part 2: Power Usage Effectiveness (PUE)
ในมิตินี้เป็นการนิยามประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) ของศูนย์ข้อมูล และนําเสนอประเภทของค่า
วัด PUE เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของ KPI นี้กับโครงสร้างศูนย์ข้อมูล อุปกรณ์ไอที และการปฏิบัติงานด้านไอที
(3) ISOIEC 30134-3 Information Technology – Data Center – Key Performance Indicators – Part 3: IT Renewable Energy Factor (REF)
มิตินี้เป็นการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ Renewable Energy Factor (REF) ซง่ึ เป็น KPI เพื่อวัด
ปริมาณการใช้พลังงานหมุนเวียนในรูปพลังงานไฟฟ้า ที่ใช้ในการดําเนินงานศูนย์ข้อมูล โดย REF คือ อัตราส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ต่อ พลังงานทั้งหมดของศูนย์ข้อมูล แต่ไม่นับรวมการใช้ทรัพยากรอื่น และการประเมินรอยเท้าคาร์บอน (carbon footprint) ของศูนย์ข้อมูล
(4) ISO 30134-4 Information Technology – Data Center – Key Performance Indicators – Part 4: IT Equipment Energy Efficiency for Servers (ITEE) มิตินี้เป็นการกําหนดกระบวนการที่ได้มาซึ่งค่า IT Equipment Energy Efficiency for Servers (ITEE)
เป็น KPI ซึ่งวัดความสามารถในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
6.2-5
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
    730   731   732   733   734