Page 727 - NEIC_FINAL REPORT
P. 727

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
e) ทําการเปล่ียนแปลงระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศตามเหมาะสม
องค์กรต้องจัดเก็บข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงที่มา สภาพ และการดําเนินการ ใด ๆ ต่อความไมส่ อดคล้อง และผลของการดําเนินการแก้ไข
10.2 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง
ถึงแม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในบริบทขององค์กร องค์กรก็ต้องปรับปรุงความเหมาะสม เพียงพอ และประสิทธิผลของระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง
เม่ือมีการดําเนินกิจกรรมไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ต้องมีการ ตรวจสอบความไม่สอดคล้องกันระหว่างบริบทของศูนย์ฯ ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งบริบทภายในและ ภายนอก เพื่อให้สามารถปรับปรุงระบบฯ ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงน้ันได้
6.1-17
รายงานฉบับสมบูรณ์
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
6 - 17
   725   726   727   728   729