Page 724 - NEIC_FINAL REPORT
P. 724

6 - 14
ศูนย์ฯ จะต้องมีการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับบริบทขององค์กร เพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทําระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ โดยศูนย์ฯ จะต้องทําการวิเคราะห์และ ประเมินความเสี่ยง โดยอาศัยโอกาสที่จะเกิดและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อกําหนดลําดับความสําคัญ และใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย และแผนงานที่จะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ได้ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ อาจจะจัดทําแผนความเสี่ยงเอง หรือให้ที่ปรึกษาภายนอกเข้ามาช่วยทําแผนความเสี่ยง แต่จะต้อง ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ฯ เพ่ือให้ได้แผนความเสี่ยงท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรม และนําเอาไปปฏิบัติต่อได้
7. การสนับสนุน
ในการที่จะทําให้ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ องค์กรจะต้องจัดให้มีการสนับสนุนที่เหมาะสม ซึ่งต้องประกอบไปด้วย
7.1 ทรัพยากร
องค์จะต้องจัดสรรทรัพยากรที่จําเป็นในการกําหนด ปฏิบัติ บํารุงรักษา และปรับปรุงระบบจัดการความ ปลอดภัยสารสนเทศที่เพียงพอ และเหมาะสม
7.2 สมรรถนะ
องค์กรจะต้องมั่นใจว่าบุคลากรที่ทํางานในองค์กรมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านความ ปลอดภัยสารสนเทศ
7.3 ความตระหนัก
บุคลากรที่ทํางานในองค์กรจะต้องตระหนักถึงนโยบายความปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร และบทบาท และหน้าทข่ี องตัวเองในการที่จะทําให้ระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศประสบความสําเร็จ
7.4 การสื่อสาร
องค์กรต้องมั่นใจว่าได้สื่อสารให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ทราบถึงระบบจัดการความ ปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร
7.5 การจัดการเอกสาร
ในการจัดการความปลอดภัยสารสนเทศจะมีการผลิตเอกสารที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก องค์กรต้องมั่นใจว่า เอกสารเหล่านั้นถูกสร้าง ปรับปรุง ควบคุม และเข้าถึงได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม
ผู้นําระดับสูงของศูนย์ฯ จะต้องทําให้มั่นใจได้ว่าระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์ฯ ได้รับ การสนับสนุนด้านทรัพยากรและบุคลลากรที่เกี่ยวข้องที่เพียงพอ รวมถึงการสื่อสารเพื่อความตระหนักถึง ความสําคัญของระบบฯ ของบุคลากรทุกคนในศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์และแผนงานท่ีตั้งไว้ได้
6.1-14
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือน แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
    722   723   724   725   726