Page 691 - NEIC_FINAL REPORT
P. 691

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
โดยสรุป กระบวนการในการประมาณค่าข้อมูลกรณีท่ีข้อมูลถูกส่งมาล่าช้าสามารถสรุปได้ดังรูปท่ี 5.3-21 รูปิที่่ 5.3-21 แผนผังกระบวนการการปิระมูาณคา ข้้อมููลที่่ยังไมูได้รับ
รูปที่ 5.3-21 แผนผังกระบวนการการประมาณค่าข้อมูลที่ยังไม่ได้รับ 5.3-56
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
   5 - 87   689   690   691   692   693