Page 681 - NEIC_FINAL REPORT
P. 681

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
สําหรับกรณีที่ได้รับข้อมูลหลังวันที่ 12 ของเดือน แม้ว่าจะมีการประมาณการข้อมูลรวมไปถึงนํา
สําหรับกรณีที่ได้รับข้อมูลหลังวันที่ 12 ของเดือน แม้ว่าจะมีการประมาณการข้อมูลรวมไปถึงนํา ค่าที่ได้จากการประมาณการไปเผยแพร่ในรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อไรก็ตามที่ได้รับข้อมูลมา แม้ว่า
ค่าที่ได้จากการประมาณการไปเผยแพร่ในรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อไรก็ตามที่ได้รับข้อมูลมา แม้ว่า จะเป็นข้อมูลในอดีต ทาง สนพ. ก็ยังคงต้องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและความผิดปกติของข้อมูลเช่นกัน
จะเป็นข้อมูลในอดีต ทาง สนพ. ก็ยังคงต้องตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นและความผิดปกติของข้อมูลเช่นกัน และทําการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการแก้ไขในตัวรายงานด้วย ซึ่งกระบวนการ
และทําการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการแก้ไขในตัวรายงานด้วย ซึ่งกระบวนการ น้ีสามารถเขียนออกมาเป็นผังกระบวนการได้ ดังรูปที่ 5.3-17
นี้สามารถเขียนออกมาเป็นผังกระบวนการได้ ดังรูปที่ 5.3-17
รูปิที่่ 5.3-17 แผนผังกระบวนการที่วนสอบข้้อมููลเข้้าฐานข้้อมููลหิลังจัากออกรายงานแล้ว
รูปที่ 5.3-17 แผนผังกระบวนการทวนสอบข้อมูลเข้าฐานข้อมูลหลังจากออกรายงานแล้ว รูปท่ี 5.3-17 แผนผังกระบวนการทวนสอบข้อมูลเข้าฐานข้อมูลหลังจากออกรายงานแล้ว
Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
รายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับสมบูรณ์
  5.3-46 5.3-46
5 - 77
 

   679   680   681   682   683