Page 662 - NEIC_FINAL REPORT
P. 662

 5 - 58
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพของการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลทําให้ค้นหาและเข้าถึงข้อมูลได้เร็วและสะดวกขึ้น สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือการจัดการข้อมูล (data management tools) เพื่อการค้นหาและ เข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
2. การเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วทําให้ได้ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน และมีประโยชน์สําหรับ data analytics
3. จัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึ้นโดยเฉพาะข้อมูลที่อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
4. สามารถสร้างdatalineageสําหรับดูว่าข้อมูลมาจากแหล่งใดบ้างทําให้การใช้ข้อมูลแบบ
on demand ทําได้รวดเร็วขึ้น
5. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลซ้ําซ้อน
6. สนับสนุนการติดตามข้อมูลตลอดdatalifecycleทําให้การทําdatagovernanceสะดวกและ
ปลอดภัยขึ้น โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมาย
7. การเก็บข้อมูลที่มีระเบียบแบบแผนและเป็นมาตรฐานทําให้การทําความเข้าใจข้อมูลตรงกันและ
สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือการจัดการข้อมูล (data management tools) ได้อย่างดี
Metadata ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ลักษณะ คือ
1. เนื้อหา(content)ของข้อมูลเกี่ยวกับชื่อเรื่องหัวเรื่องรายละเอียดคําอธิบายแหล่งที่มาภาษาที่ใช้ และ ขอบเขต เป็นต้น
2. บริบท(context)ของข้อมูลเช่นเจ้าของข้อมูลkeywords,tag,dataprofile,ข้อมูลสําหรับ การติดต่อฐานข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัย ความถี่ (frequency) ความใหม่ของข้อมูล (timeliness) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชนิดข้อมูล การสํารองข้อมูล การทําลายข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล เป็นต้น
3. โครงสร้าง(structure)ของข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีที่สร้างข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลความสัมพันธ์ ของข้อมูลกับข้อมูลอ่ืน รูปแบบ APIs เป็นต้น
5.3.3.2 ประเภทของ Metadata
Metadata ครอบคลุมการอธิบายข้อมูลที่กว้าง ดังนั้น จึงมีความจําเป็นในการกําหนดประเภทของ Metadata เพ่ือการจัดทํา template สําหรับ สนพ. โดยแบ่งประเภทได้ดังต่อไปนี้
1. Structural Metadata ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบทางด้านโครงสร้าง (structure) ใช้อธิบายโครงสร้าง ของฐานข้อมูล เช่น table, column, attribute, data type อธิบายว่า element นั้นถูกจัดระบบ อย่างไร เช่น โครงสร้างของฐานข้อมูล หรือรายงาน
5.3-27
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   660   661   662   663   664