Page 655 - NEIC_FINAL REPORT
P. 655

     Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
5 - 51
 รูปิที่่ 5.3-10 โครงสร้างข้้อมููลข้องกรมูธ่รกิจัพลังงาน
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายง
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงา
5.3-19
รูปที่ 5.3-10 โครงสร้างข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน

   653   654   655   656   657