Page 575 - NEIC_FINAL REPORT
P. 575

3. Transform
a. ระบบงานในระยะทั้้ 2
i. นําาข้อ้ มูลู จากฐานข้อ้ มูลู ป็จั จบุ นั และข้อ้ มูลู จากฐานข้อ้ มูลู ใหัมูมู ารวบรวมู(Aggregate)เพัอ้ จดั ทั้ําารายงานในแงมู มูุ ตางๆตามูทั้้ต้องการโดยพััฒนาจากข้ันตอนทั้้1คอ้ มูก้ารทั้ําาETLจากทั้ะเลสำาบข้้อมููล(DataLake)เพั้อสำร้างรายงานทั้้มู้ Insight ทั้้ด้ มูากยงิ ข้ึน
ii. พัฒั นา Use Case ใหัมู ๆ จากข้อ้ มูลู ทั้้ไ ดจ้ ดั เกบ็ ใน Repository จากฐานข้อ้ มูลู และทั้ะเลสำาบข้อ้ มูลู (Data Lake) ทั้้ศึูนย์ฯ ต้องการ เช้น การทั้ําาการวิเคราะหั์ แบบ Predictive เป็็นต้น
iii. การสำร้างข้้อมููลเพั้อการจัดทั้ําา PowerPoint จะต้องจัดสำร้างแบบอัตโนมูัติโดยสำมูบูรณ์ โดยสำามูารถนําา Dashboardหัรอ้ รายงานจากระบบDataWarehouseมูาใช้้ป็ระกอบกบั การจดั ทั้ําาPresentationTemplateทั้ต้ อ้ งการนําาเสำนอ ใน PowerPoint
iv. จัดทั้ําาการควบคุมูการเข้้าถึงภายใน (Internal Access Control) รวมูกับระบบ SSO โดยใช้ร้ ูป็แบบ Role-Based AccessControl(RBAC)จากระบบเดิมูโดยเพัิมูเติมูการกําาหันดสำทั้ิ ธิ(Authorization)ใหั้กับผู้รับผิดช้อบในศึูนย์ฯและหันวย งานข้อง สำนพั. สำําาหัรับระบบทั้้ข้ยายใหัญ่ข้นึ
b. ป็ระเด็นทั้้เกิดข้ึน
i. การออกรายงานการวิเคราะหั์แบบPredictiveมู้ข้้อจําากัดเน้องจากคุณภาพัข้องข้้อมููลต้นทั้าง
4. Share
a. ระบบงานในระยะทั้้ 2
i. สำร้างDashboardสำาําหัรับPublicDataโดยนําาเข้้าสำูเว็บไซึ่ต์ข้องศึูนย์ฯหัร้อสำนพั.โดยจัดทั้าําแบบอัตโนมูัติ
ii. สำร้าง APIs (Beta) เพั้อใหั้สำอดคล้องกับนโยบาย Open Data โดยใหั้ภายนอกสำามูารถ ใช้้งานได้โดยทั้ําาแบบ
อัตโนมูัติ
iii. การนําาข้้อมููลเพั้อมูาจัดทั้ําา PowerPoint โดยรายงานหัรอ้ กราฟทั้ังหัมูดจะถูกสำร้าง แบบอัตโนมูตั ิหัร้อกึงอัตโนมูัติ
จาก Dashboard ทั้้นําาข้้อมููลมูาจาก Data Warehouse และทั้ะเลสำาบข้้อมููล (Data Lake) นําารายงาน ในรูป็แบบ Excel, PDF หัร้อ PowerPoint ทั้าํา การนาํา เข้้าสำูเว็บไซึ่ต์ข้องศึูนย์ฯ แบบอัตโนมูตั ิ
b. ป็ระเด็นทั้้เกิดข้ึน
i. ยังไมูมู้ระบบPrivateAPIsสำําาหัรับแบงป็ันข้้อมููลสำําาคัญ่ใหั้กับแตละหันวยงานราช้การและรัฐวิสำาหักิจซึ่ึงข้้อมููลน้
จะเป็็นความูลับและไมูเ ผยแพัรสำภู ายนอก 5. การจัดทั้ําา Business Glossary
a. การจัดทั้ําา Business Glossary ในระยะทั้้ 2 ต้องทั้ําาการป็รับป็รุง Data Catalog สำําาหัรับข้้อมููลต้นทั้าง ซึ่ึงได้มูา จากหัลายแหัลง ทั้้มูามูากยิงข้ึน รวมูถึงกาํา หันดแหัลงการจัดเก็บข้้อมููลใน Archive ซึ่ึงรายละเอ้ยดรูป็แบบการจัดทั้ําา Business Glossary และ Metadata จะอธิบายรายละเอ้ยดในหััวข้้อถัดไป็
6. การจัดทั้ําามูาตรฐานข้องกระบวนการไหัล (Workflow Process Standard) a. มูาตรฐานในระยะทั้้ 2
i. กําาหันดเวลาทั้้ได้รับข้้อมููลจากแหัลงต้นทั้าง โดยพัยายามูข้อความูรวมูมู้อใหั้ได้ ภายในวันทั้้ 12 ข้องทัุ้กเด้อน (เหัมู้อนกันกับระยะทั้้ 1)
ii. ข้อความูรวมูมูอ้ ใหั้ความูใหัมูข้้อมููลทั้้ได้รับลาช้้าไมูเ กิน 2 เดอ้ น (เหัมู้อนกันกับระยะทั้้ 1)
iii. กาํา หันดกรอบเวลาใหัซึ่้ อฟตแ์ วรทั้์ าํา การป็ระมูวลผลเพัอ้ หัาคา ป็ระมูาณการจากMissingDataและการข้จดั Outlier(เหัมูอ้ น กบั ระยะทั้้ 1) ทั้าํา การเช้อ้ มูตอ กบั Data Source แบบอตั โนมูตั ิ โดยผลลพัั ธจ์ ะแสำดงใหัผ้ รู้ บั ผดิ ช้อบพัจิ ารณากอ นนาํา เข้า้ สำฐู านข้อ้ มูลู
iv. กําาหันดกรอบเวลาทั้ช้้ ดั เจนใหัเ้ ป็น็ มูาตรฐานสำําาหัรบั การนําาข้อ้ มูลู เผยแพัรใ นข้นั ตอนทั้้ 4 (SHARE) ซึ่งึ ป็ระกอบดว้ ย รายงานในรูป็แบบExcel,PDF,Dashboardจัดสำร้างAPIsและการนําาข้้อมููลเข้้าเว็บไซึ่ต์ข้องศึูนย์ฯหัรอ้ สำนพั.(เหัมู้อนกับ ระยะทั้้ 1) แตจะทั้ําา แบบอัตโนมูัติ
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 47
   573   574   575   576   577