Page 474 - NEIC_FINAL REPORT
P. 474

รูปท่ี 2.2-8 แผนผังกํารรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่คําดว่ําจะมีในอนําคต
  2-300
หมํายเหตุ
(G) = Gap Analysis ----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน - - - = กลุ่มข้อมูลที่ต้องกํารเพิ่มเติม
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
หมายเหตุ
(G) = Gap Analysis
รูปท่ี 2.2-8 แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมลู ในระบบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่คาดว่าจะมีในอนาคต ----- = กลมุ่ ข้อมลู ท่ีมี ณ ปัจจุบนั - - - = กลมุ่ ข้อมลู ที่ต้องการเพิ่มเตมิ
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ น แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
2.2-312
   472   473   474   475   476