Page 382 - NEIC_FINAL REPORT
P. 382

 ช่ือข้อมูล รอบระยะเวลําที่ แหล่งที่มําของ รูปแบบข้อมูล หมํายเหตุ ต้องกําร ข้อมูล ที่ได้รับ
 โครงสร้ํางรําคําน้ํามันขํายปลีก
 รํายวัน
 EPPO
 Excel (Time Series)
 ต้องกํารข้อมูลโครงสร้ํางน้ํามัน แต่ละประเภทในรูปแบบ series (ปัจจุบันได้ข้อมูลแบบ Cross Tab ของประเภทน้ํามัน และโครงสร้ํางน้ํามัน รําคําขําย ปลีก เป็นวันละ 1 ไฟล์ Excel)
 สถํานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
 รํายสัปดําห์ หรือ รํายเดือน
 สถําบัน บรหิ ํารกองทนุ พลังงําน (องค์กําร มหําชน)
 Excel (Time Se- ries)
 ปัจจุบันสํามํารถ download ได้จํากสํานักงํานกองทุนน้ํามัน เชื้อเพลิง ในรูปแบบ PDF รํายสัปดําห์
 รําคําค่ําไฟฟ้ํา
 เมื่อมีกําร เปลี่ยนแปลง
 กฟน. กฟภ.
 Excel
 โดยมีกํารแยกรํายละเอียดใน โครงสร้ํางค่ําไฟฟ้ํา เช่น อัตรํา ค่ําไฟ, ค่ํา Ftต่อหน่วย เป็นต้น
 รําคํา natural gas (LPG Cargo)
 รํายสัปดําห์
 PLATTS
 Excel
(Time Series)
  สําหรับกํารศึกษําเกี่ยวกับ ค่ําไฟฟ้ํา/เงินเฟ้อ
 ข้อมูลปริมําณนําเข้ําน้ํามันดิบ จําแนกตํามประเทศแหล่งน้ํามัน หลัก
 รําคําเดือน
 EPPO
 Excel
(Time Series)
 ต้องกํารรํายละเอียดประเทศ หลักๆมํากขึ้น จํากในปัจจุบันมี แยกเพยี งกลมุ่ ประเทศMiddle East, Far East, Other
 มูลค่ํากํารผลิต ส่งออก นําเข้ํา และ กํารบริโภคพลังงํานของไทย
 รํายปี
 EPPO
 Excel Template
  ข้อมูลตํามควํามร่วมมือ องค์กรระหว่ํางประเทศ (Asia Development Bank : ADB)
 • สรุปชุดข้อมูลของหน่วยงาน
ธนําคํารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เล็งเห็นควํามสําคัญของเทคโนโลยี API ท่ีช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนกํารดําเนินธุรกิจ ในยุคดิจิทัลท้ังภําครัฐ เอกชน และประชําชน จึงได้มีบริกํารเผยแพร่ข้อมูลผ่ําน BOT API เพ่ือให้ผู้ใช้ข้อมูลสํามํารถพัฒนําระบบ เพอ่ื เชอ่ื มตอ่ ขอ้ มลู ไดแ้ บบอตั โนมตั ิ งํา่ ยตอ่ กํารนํา ขอ้ มลู ไปใช้ ชว่ ยลดขนั้ ตอนกํารทํา งํานและสํามํารถนํา ไปตอ่ ยอดสรํา้ งนวตั กรรม ได้สะดวกมํากย่ิงข้ึน
กลุ่มข้อมูลท่ี ธปท. เผยแพร่ผ่ํานบริกํารข้อมูล BOT API และสํามํารถนํามําใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้งํานประกอบด้วย
- Exchange Rates
- Interest Rates
- Debt Securities Auction
- Others
กลุ่มชุดข้อมูล : Exchange Rates
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-211   380   381   382   383   384