Page 287 - NEIC_FINAL REPORT
P. 287

2-136
- เพิ่ม Option ให้ Download All ในกรณีที่ข้อมูลมีหลําย file
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• คําว่ํา ปตท. อําจมีกํารเปลี่ยนแปลง ธุรกิจน้ํามันอยู่ใน ปตท. แต่อยู่ในสัดส่วนที่น้อยลง เพรําะแยกออกเป็นอีกบริษัท หนึ่ง คือ บริษัท ปตท. น้ํามันและกํารค้ําปลีก จํากัด (มหําชน) (PTTOR) ดําเนินธุรกิจน้ํามันและค้ําปลีกในฐํานะเป็นบริษัทแกน (Flagship Company) ของกลุ่ม ปตท. ข้อมูลของ PTTOR ทําง ปตท. จะไม่มี และไม่สํามํารถให้แทนได้ เพรําะถือว่ําเป็นคนละ บริษัทกัน ผู้บริหํารคนละชุดกัน ข้อมูลสถํานีบริกํารต่ําง ๆ อยู่ที่ PTTOR ทําง ปตท. จะเข้ําไปดูข้อมูลเองไม่ได้ ต้องขอไปทําง PTTOR บริษัท ปตท. ซึ่งเป็น บริษัทแม่ จะมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขภําพรวมเท่ํานั้น
• ตําม พ.ร.บ. กํารค้ําน้ํามันเชื้อเพลิง พศ. 2543 และ พ.ร.บ. ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ผู้ค้ําน้ํามันตําม มําตรํา 7 มีหน้ําที่ต้อง รํายงํานขอ้ มลู ตํามทก่ี ระทรวงพลงั งํานกําหนด โดยกรมธรุ กจิ พลงั งําน ซงึ่ เปน็ กฎหมําย มกี ฎกระทรวงและมแี บบฟอรม์ ใหร้ ํายงําน ซงึ่ PTTOR กไ็ ดร้ ํายงํานเขํา้ ไปที่กรมธรุ กจิ พลงั งําน ซึง่ เปน็ ขอ้ มลู ทลี่ ะเอยี ดและคดั กรองควํามถกู ตอ้ งแลว้ เมอื่ กรมฯ ไดข้ อ้ มลู แลว้ ก็นําข้อมูลเหล่ํานี้ไปตรวจสอบควํามถูกต้องกับผู้ค้ํามําตรํา 7 รํายอื่น ๆ เพื่อให้เกิดควํามสอดคล้องของข้อมูลอีกด้วย ดังนั้นที่ กรมธุรกิจพลังงําน จึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมําก และละเอียดสุด ประเด็นคือ ข้อมูลเหลํา่ นนั้ ที่มีอยเู่ พียงพอ ทจี่ ะนํามําประมวลผล เพื่อออกนโยบํายต่ําง ๆ เพือ่ กํากับดูแลควํามเคล่ือนไหว เพื่อวํางแผนภําพพลังงําน ของประเทศ
• บริษัทในเครือ นอกจําก PTTOR ก็จะมีเช่น Thai oil/IRPC ซึ่งเป็นโรงกลั่น
• ปตท. เห็นด้วยกับกํารทําศูนย์สํารสนเทศพลังงํานแห่งชําติ เพรําะจะได้เป็นข้อมูลตัวเดียวกัน
สรุปภาพรวมข้อมูลที่ ปตท. ส่งให้หน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน
• จํานวนรํายงําน ที่ ปตท. นําส่งภํายนอกมี 86 รํายงําน โดยส่งรํายงํานให้หน่วยงํานภํายใต้กระทรวงพลังงําน 76 รํายงําน และหน่วยงํานภําครัฐอื่น ๆ 10 รํายงําน
• หน่วยงํานที่ ปตท. ได้ส่งข้อมูลให้มีดังนี้
- หน่วยงํานในกระทรวงพลังงําน ได้แก่ กรมธุรกิจพลังงําน กรมพัฒนําพลังงํานทดแทนและอนุรักษ์พลังงําน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชําติ สํานักงํานคณะกรรมกํารกํากับกิจกํารพลังงําน สํานักงํานนโยบํายและแผนพลังงําน กํารไฟฟ้ําฝ่ํายผลิต - หน่วยงํานภําครัฐอื่น ๆ ได้แก่ กระทรวงพําณิชย์ กระทรวงอุตสําหกรรม กระทรวงกํารคลัง สํานักงํานสภําพัฒนํากําร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชําติ สถําบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
• ปตท. ได้ส่งข้อมูลให้กับหน่วยงํานผ่ํานช่องทํางกํารนําส่งข้อมูล ในหลํายวิธีกํารได้แก่ หนังสือนําส่ง/Email /Website /
Real Time /ผ่ํานระบบ
• ควํามถี่ในกํารนําส่งข้อมูล : Near Real Time / Daily / Monthly / Quarterly / Yearly
สรุปข้อเสนอแนะ
1. ศูนย์สํารสนเทศพลังงํานเป็น One Stop Service เป็นช่องทํางหลักในกํารรวบรวมข้อมูลด้ํานพลังงํานจํากหน่วยงําน ภําครัฐและเอกชน เพ่ือลดควํามซ้ําซ้อนในกํารเก็บข้อมูล
2. เป็นศูนย์กลํางเผยแพร่ข้อมูล ทั้งในส่วนของกระทรวงพลังงํานเองและข้อมูลจํากหน่วยงํานภําครัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ภําคพลังงํานเช่น ข้อมูลเศรษฐกิจ และปําล์มน้ํามัน
3. เผยแพรข่ อ้ มลู ในรปู แบบ Database (Flat Data) เพอื่ ใหส้ ํามํารถนํา ไปวเิ ครําะห์ (Analytic) หรอื แสดงผล (Visualization) ต่อด้วย Digital Tools สมัยใหม่
4. ลักษณะข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงพลังงําน
- มีกํารระบุ Definition ของข้อมูลที่ชัดเจน
- Lag Time ในกําร Update ข้อมูลน้อยที่สุด
- มีกํารระบุวันที่ Last Update หํากข้อมูลในอดีต
- มีกํารแก้ไข มี Unit Conversion Option
 
   285   286   287   288   289