Page 101 - NEIC_FINAL REPORT
P. 101

2) การใช้พลังงานของประเทศไทย
ในปี 2561 กำารใชุพื่ ลงั งานข้นั สดุ ทา ยข้องประเทศไทยอยท่้ ่ 83,691 ktoe ซึ่ง่ ข้ยายตวั จ้ากำกำารใชุใ นปี 2560 ในอตั รารอ ยละ 3.6 (ตาราง 1.3-1) ในปี 2562 (7 เดอื น) อตั รากำารข้ยายตวั เพื่มิ ข้น่ เลกำ็ นอ ยเปน็ รอ ยละ 3.9 ในปี 2561 กำารใชุพื่ ลงั งานข้นั สดุ ทา ยเปน็ กำาร ใชุเ ปน็ พื่ลงั งานเชุงิ พื่าณชุิ ยเ์ ทา่ กำบั 70,811 ktoe คดิ เปน็ รอ ยละ 84.6 ข้องกำารใชุพื่ ลงั งานข้นั สดุ ทา ยทงั หมดข้องประเทศ ซึ่ง่ สดั สว่ น น่ไดเพื่ิมข้่นเล็กำนอยจ้ากำรอยละ 84.2 ในปี 2559 โดยท่พื่ลังงานเชุิงพื่าณิชุย์ประกำอบดวย กำารใชุนําามันเชุือเพื่ลิง ไฟฟ้า ถ่านหิน/ ลกำิ ไนต์ และกำา๊ ซึ่ธรรมชุาติ เชุอื เพื่ลงิ ทม่ ส่ ดั สว่ นสง้ สดุ ในพื่ลงั งานเชุงิ พื่าณชุิ ยข้์ องไทยไดแ กำ่ นาํา มนั เชุอื เพื่ลงิ ซึ่ง่ คดิ เปน็ รอ ยละ 58.4 ข้องพื่ลงั งานเชุงิ พื่าณชุิ ยท์ งั หมด หรอื สง้ กำวา่ ครง่ หนง่ ตามมาดว ย ไฟฟา้ รอ ยละ 23.7 ถา่ นหนิ /ลกำิ ไนต์ รอ ยละ 9.7 และ กำา๊ ซึ่ธรรมชุาติ รอยละ 8.1 แต่ถาด้ถ่งอัตรากำารข้ยายตัวข้องกำารใชุพื่ลังงานกำลุ่มน่ พื่บว่า ถ่านหิน/ลิกำไนต์ กำลับม่อัตรากำารข้ยายตัวส้งกำว่า เชุือเพื่ลิงชุนิดอืน ๆ คือ ในปี 2561 ม่อัตรากำารข้ยายตัวส้งถ่งรอยละ 26.6 และในปี 2560 รอยละ 2.1 ซึ่่งเป็นกำารเพื่ิมข้่น จ้ากำกำารใชุถ่านหินเพื่ิมข้่นในภาคอุตสาหกำรรมท่หันมาใชุถ่านหินมากำข้่นเมือเท่ยบกำับเชุือเพื่ลิงอืน ๆ ในกำรณ่ข้องไฟฟ้าม่กำาร ข้ยายตัวในอัตราค่อนข้างคงท่ท่รอยละ 1.7 ต่อปี ซึ่่งยังตําากำว่ากำารข้ยายตัวข้องนําามันเชุือเพื่ลิงท่ข้ยายตัวรอยละ 2.3 ในปี 2561 เพื่ิมจ้ากำรอยละ 1.9 ในปี 2560 ส่วนกำ๊าซึ่ธรรมชุาติม่อัตรากำารข้ยายตัวตําามากำ และตําาสุด อันเป็นสาเหตุมาจ้ากำกำารลดกำารใชุ กำ๊าซึ่ในภาคข้นส่ง
ตาราง 1.3-1 กำารใชุพื่ลังงานข้ันสุดทายจ้ําาแนกำตามชุนิดพื่ลังงาน เดือนมกำราคม – ธันวาคม 2561P
 กำารใชุพื่ลังงานข้ันสุดทาย จ้ําาแนกำตามชุนิดพื่ลังงาน
กำารใชุพื่ลังงานข้ันสุดทาย (รวม) เชุิงพื่าณิชุย์
- นําามันสําาเร็จ้ร้ป
- ไฟฟ้า
- ถ่านหิน/ลิกำไนต์
- กำ๊าซึ่ธรรมชุาติ พื่ลังงานหมุนเว่ยน * พื่ลังงานหมุนเว่ยนดังเดิม* *
ปริมาณ (พื่ันตันเท่ยบเท่านําามันดิบ)
อัตรากำารเปล่ยนแปลง (รอยละ)
 ม.ค.-ธ.ค. 2559
79,929 67,296 39,714 16,233 5,313 6,036 7,182 5,451
ม.ค.-ธ.ค. 2560
80,752 68,144 40,451 16,505 5,423 5,765 7,322 5,286
ม.ค.-ธ.ค. 2561P
83,691 70,811 41,384 16,793 6,865 5,769 7,669 5,211
ม.ค.-ธ.ค.
2560 2561P
1.0 3.6 1.3 3.9 1.9 2.3 1.7 1.7 2.1 26.6
(4.5) 0.1 1.9 4.7 (3.0) (1.4)
ม.ค.-ธ.ค.
         ท่มา : กำรมพื่ัฒนาพื่ลังงานทดแทนและอนุรักำษ์พื่ลังงาน (พื่พื่.)
ในกำรณ่ข้องพื่ลังงานหมุนเว่ยน (ท่ไม่ใชุ่พื่ลังงานดังเดิม) ม่สัดส่วนกำารใชุรอยละ 9.0 ในปี 2559 และสัดส่วนเพื่ิมข้่นเล็กำนอย เป็นรอยละ 9.2 ในปี 2561 แต่ม่อัตรากำารข้ยายตัวค่อนข้างส้งในปี 2561 ท่รอยละ 4.7 ต่อปี ในข้ณะท่พื่ลังงานหมุนเว่ยนดังเดิม ม่อัตรากำารข้ยายตัวติดลบทังในปี 2561 และปี 2560 ซึ่่งส่งผู้ลใหสัดส่วนกำารใชุลดลงจ้ากำรอยละ 6.8 ในปี 2559 เป็นรอยละ 6.2 ในปี 2560
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
1-75
   99   100   101   102   103