Page 97 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 97

 ตารางที่ 1 รายละเอียดการเก็บข้อมูลการผลิตปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงและการสํารองปิโตรเลียม ลําดับท่ี รายการข้อมูลท่ีจัดเก็บ Attributes
แหล่งที่มาของข้อมูล ความถี่ท่ีได้รับและจัดเก็บข้อมูล ความล่าช้าของข้อมูล
    แหล่งผลิต ปิโตรเลียม#1
  รายงานการผลิตปิโตรเลียม ตาม แหล่งผลิต
  - พื้นที่ (ทะเล/บนบก)
- แปลงผลิตปิโตรเลียม
- แหล่งผลิตปิโตรเลียม
- ปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ
(ล้าน ลบ.ฟุต/วัน)
- ปริมาณการผลิตน้ํามันดิบ
(บาร์เรล/วัน)
- จํานวนหลุมเปิดผลิต
- จํานวนหลุมทั้งหมด
 https://dmf.go.th/public/createpetro leum/data/index/menu/1114
 รายเดือน
  ราว 2 เดือน
   สํารวจปิโตรเลียม#2
 ข้อมูลการสํารวจแหล่ง ปิโตรเลียมในประเทศไทย
 - ประเภทหลุมที่สํารวจ
- บริษัทผู้ดําเนินการ
- พื้นที่ (ทะเล/บนบก)
- แปลงผลิตปิโตรเลียม
- แหล่งผลิตปิโตรเลียม
- ชื่อแท่นที่ใช้ในการขุดเจาะ - ชื่อหลุม
- ตําแหน่งLATITUDE
- ตําแหน่งLONGITUDE - วันที่เริ่มขุดเจาะ
 https://dmf.go.th/public/list/data/in dex/menu/673
 รายเดือน
  ราว 2 เดือน
 ข-1

   95   96   97   98   99