Page 870 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 870

 โครงสร้างตารางข้อมูลระบบเพ่ือใช้ในระบบฐานข้อมูลทางด้านข้อมูลไฟฟ้า
ตารางจัดเก็บข้อมูลเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : DBREG
   NO Field Name 1* reg
2 regdes
Type
Varchar Varchar
Length Dec
2 25
Description รหัสเขตการไฟฟ้า ช่ือรหัสเขตการไฟฟ้า
Description รหัสภาคไฟฟ้า
ช่ือรหัสภาคไฟฟ้า ผู้บันทึกข้อมูล วันที่สร้างข้อมูล ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่แก้ไขลา่ สุด
คําอธิบายเพ่ิมเติม
คําอธิบายเพิ่มเติม
        ตารางจัดเก็บข้อมูลภาคของจังหวัด : DPVECREG
   NO Field Name 1* ECREG
2 ECNAME
3 erg_createuser
4 erg _createdate
5 erg _updateuser
6 erg _updatedate
Type
Varchar Varchar Varchar DateTime Varchar DateTime
Length Dec
2 25 10 8 10 8
                  ง-137


   868   869   870   871   872