Page 841 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 841

 ตารางข้อมูลปริมาณการส่งออกน้ํามันเรือเดินสมุทร: Export of Bunker Oil (or International Sales) Page= 8, Code= DBPROD8
No. FieldName Type Length Dec Description คําอธิบายเพิ่มเติม
   1 IDPK I
2 PAG   N 2 3 TYPE   C 4
4 SYST   C 1 5 YY   N 4 6 MM   N 2
7 COMP   N 3
8 PROV   N 2 9 LOC   N 3 10 UNIT   C 10 11 QTY   N 13 12 PR   N 7 13 VAL     N 14 14 ROY N 13 15 DATE DATE 8 16 TIME C 8 17 USID C 10
3 2 2 2
Primary Key รหัสของไฟล์ข้อมูล ชนิดน้ํามนั เช้ือเพลิง
-
ปีของการรายงานข้อมูล เดือนของการรายงาน ข้อมูล
รหัสบริษัท
-
-
หน่วย ปริมาณการส่งออก -
-
-
วันที่คีย์ข้อมูล เวลาท่ีคีย์ข้อมูล ผู้บันทึกข้อมูล
อ้างถึงค่า item ใน ตาราง DBITEM ไม่ได้ใช้
อ้างถึงค่า comp ใน ตาราง DBIPPCOMP ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้
ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้
                                         ง-108
   839   840   841   842   843